10 Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม *** New Product !

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel
ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
Light barrier cover, air filter, ventilator panel, mask cover, mask Used to create a grid to block the light from the LED / Fluorescent. (Led / Fluorescent) Panel Panel Ceiling Wall Curtain Strip Cover Filter Louvers, ventilation holes Covering the electrical system building. Decorative light bulb, display cabinets. Replacement aluminum ceiling ventilation. Used as a decorative fish for the fish. Shredded partition walls, ponds, aquariums, shrimps, frogs, salamander

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.
Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม 

วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ
Material is ABS plastic. Indoor and outdoor The screen is a grid of dimples. It is designed to look comfortable, light, lightweight, easy to install, fast, strong, durable for value and beauty. Make a building Have innovation The standard model was developed to suit the needs of modern furnishings. In modern style, they are installed in a straight line, they can be applied as ceiling, curtain wall, filter, filter, air filter. Building is generally used aluminum grating. (CELL CELLING) ceiling Inside the building In addition to the old-fashioned elegance, this grille The problem can also be solved. Inside the building give the pattern and rhythm of the connecting lines properly. The ceiling is a sieve. High durability. The special feature is easy disassembly. Can be decorated with bright colors, no stripping, no dirt, clean and easy to reach other special effects. Suitable for guest rooms, swimming pools, shopping malls, exhibits, bus stations, showrooms, as well as other places.
GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger ? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า
Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns,colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent on T?grid ? allows you to creat unlimited sizes and shapes


Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel 
For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.
Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls,

which can happen when using numerous lights.
The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.


แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling 

อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ
Generally, aluminum glazing (CELL CELLING) is used as a ceiling. Inside the building, in addition to creating exquisite elegance. This grille. Can solve the problem smooth. Inside the building give the pattern and rhythm of the connecting lines properly. The grill also has features that can Adapt to all areas seamlessly to create. Beautiful, all the views. Feel strong in all channels. Make the space a dimension. Grate ceiling with high durability. The special feature is easy disassembly. Can be decorated with bright colors, no stripping, no dirty, clean and easy to install. Go to other effects. Suitable for guest rooms, swimming pools, shopping malls, exhibits, bus stations, showrooms, as well as other places.

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว
Chancon Ceiling Wall Panels are made from high quality fiberglass material and Poly Propylene plastic which is durable and lightweight. Through the process of mixing the mother into the work directly, not just coating. And then pour into the template (Mold Grating) customers can choose a variety of colors. Suitable for interior decoration of each building. Available The square. And rectangular In addition to size and color. We are looking for architects to elaborate. Choose to decorate and adapt to create luxury in the building.


GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ 
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating || ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover || ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products || แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรง
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึก, #FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector #FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน

GFRP Composite Steel Gully Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Fastener Clip locked Clamps Saddle ตัวล็อคเหล็กยืดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลม สี่เหลี่ยมทึบไม่มีรู, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้ง; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวน สนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ปลวกเห็ดราไม่ชอบ ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Knack Siam SSG, American, USA, Asia Pacific, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PEปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ,บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท, ถาดรอง, ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย
ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป เหล็กหล่อ อลูมิเนียม แสตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส, ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำพุ Swimming Overflow Drain Grilles, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้างฟุตบาท, #โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงไฟ/กรองลม/ระบายอากาศ#Grating Manhole Cover Expert Specialist 
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles , Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Raised Access Floor Walkway Pavement, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Anchor Fastener ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น
Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, #อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก Pegboard Hooks ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยวสินค้าสิ่งของ, #โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway, storm curb with inlet grating and drain box ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำคสล. แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเทเปอร์ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack mch dos, SCG HOmepro Depot ไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี กาว,ไบโอ Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึก กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า, ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วาย ไวร์เมช, พร้อมเฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย , DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไร Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet bath room, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง ตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้าบันได แผ่นลายฉลุหลายขนาด ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue for sales, InfosoftCHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน 
แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูป แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป Grating Manhole Cover Expert Specialist
1. PolyPropylene(PP) Plastic GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติกPP ทางเดินระบายน้ำ น้ำหนักเบา รับแรงคนเดิน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชื้น สัมผัสน้ำ ที่ร่ม งานจัดสวน วางหินกรวด บ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน
2. ABS Swimming pool spa overflow Draianage GRATING Molded ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม รับแรงคนเดินผ่าน ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้กับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ดี
3. Hotdip Galvanized (HDG.) Iron Metal STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanised ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Grilles/Mould GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนแสงUV แสงแดด ไม่แตกร่อนหรือผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี
5. Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท (Drive High Way Drain Grating) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
7. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
8. Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
9. PegBoard Display Tools Hooks Shelves ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ด เจาะรูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง#โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board
10. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ออกแบบมาให้ทดแทน แผ่นพลาสติกกันลื่น Plastic mat พื้นยางบล็อค ยางกันลื่น กันกระแทก ยางดักฝุ่น ยางกันลื่น กันหกล้มในห้องน้ำ ในครัว ยางกันลื่นแบบมีรูระบายน้ำ ยางปูพื้นฟิตเนส สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
11. HDG/Stainless Steel Grating Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็กชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
12. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป FRP Steel iron Plastic Big Tree Ring/Guard/Grates pit road Safety Grating Cover Frame Support กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้ นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน หรือใช้เป็นตะแกรงลานจอดรถ ทดแทน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป
13. FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม
14. Ceiling Trellis Shade Grilles : แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง : Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Screen Partition Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling
15. FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคนGrating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
CHANCON COMPANY LIMITED || GratingThai Co., Ltd. (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
#Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th
Line@: @iCHANCON Line(iD): iCHANCON 
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThPremium Manhole Grating Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | Line@: @iCHANCON   /   Line(iD): iCHANCON |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

============================

Lao (Language)

ໄຂ່ Crate Grille Diffuser Divider ໄຟຕູ້ປາ Panel
ຮູ້ບຸນຄຸນແຍກໃນປ່ອງແສງສະຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ. ງາມຕູ້ປາ

ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບຝາຄອບຂອງຝາອັດປາກມົດອາກາດ ການນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງກະດານສີເພື່ອປ້ອງກັນແສງຈາກ LED / Fluorescent. (Led / Fluorescent) ແຜງກະດານແຜງຫນ້າຈໍ Wall Curtain ຝາຄອບຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander.

ກະຈົກໄຂ່ກະຈົກສະຫວ່ານກະຈົກໃສ ງາມຕູ້ປາ

ໄຂ່ Crate Fluorescent ເພດານ Grille ໄຟ Panel ຈໍ, ຄະນະກໍາມະວັດສະດຸບົດຄັດຫຍໍ້ພາດສະຕິກ, ໄຂ່ປີ້ງ crate ກັບການກັ່ນຕອງ, HVAC ກັບຄືນອາກາດ / ປີ້ງ deflection Double, Plastic LED ເຮັດໃຫ້ມີແສງ Diffusers, Filter Media Grids ໄຂ່ Crate ຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, DIY ໄຂ່ crate ຕູ້ປາຝາຄອບທາງອາກາດລະບາຍອາກາດ. ແສງສະຫວ່າງອາກາດສໍາລັບການເພດານລະງັບຖົງຢາງສີຂາວໄຂ່ລັງ, ເຄື່ອງປັບອາ vector Acrylic ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາກາດ: ການອອກແບບໃຫມ່ລະບາຍອາກາດສະຫນອງໄຂ່ລັງຍ່າງກະຕັນຍູການກັ່ນຕອງຊ່ອງຫວ່າງຄະນະກໍາມະອຸປະສັກ. Wall Curtain Ceiling ຄອບຜ້າ Louver ການຄຸ້ມຄອງກວມເອົາວຽກງານໄຟຟ້າ. ຕົກແຕ່ງອາຄານ

ໄຂ່ Polystyrene ສີຂາວສໍາລັບການກັບຄືນອາກາດແລະລະບາຍ

ສີດຂຶ້ນຮູບ 1/2 “ຫນາ x 1/2” x 1/2 “ຮຽບຮ້ອຍມືຖື eggcrate ອາກາດມີການອອກແບບເປັນເອກະລັກຂອບເຊື່ອມຕໍ່ກັນນັ້ນມັນກໍສາມາດໄດ້ຮັບການ butted ກັນເພື່ອປະກອບເປັນທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ seamless ໄດ້.
ການຍົກເລີກພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ແມ່ນປະໂຫຍດແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂເສດຖະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເພດານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງແລະແສງສະຫວ່າງ. ເຫຼົ່ານີ້ louvers ແມ່ນ molded ໃນວັດສະດຸ polystyrene ຫຼື acrylic. ແຜງສີຂາວມີຄວາມສະຫວ່າງແລະສະຫນອງການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເປັນເອກະພາບທົ່ວພື້ນຜິວທັງຫມົດ. ເປີດການອອກແບບຫ້ອງການອະນຸຍາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການ glare; ນອກຈາກນັ້ນ, louver ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແລ່ນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມປະລິມານ bulb ແລະ longevity ballast ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ. Louver ໄຂ່ໄຂ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ UL ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ລະບົບ Sprinkler ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໄຟລ້ຽວຫຼືເພດານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ. ຜະລິດຕະພັນໄຂ່ໄຂ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະເບີດແລະໃຫ້ມີແສງປະສິດທິຜົນ.

ກະຈົກໄຂ່ກະຈົກສະຫວ່ານກະຈົກໃສ ງາມຕູ້ປາ ວັດສະດຸແມ່ນພາດສະຕິກ ABS. ພາຍໃນແລະພາຍນອກອາຄານ ຫນ້າຈໍແມ່ນຫນ້າຈໍທີ່ມີມິຕິ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເບິ່ງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ແສງສະຫວ່າງ, ເບົາ, ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ໄວ, ເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານຕໍ່ມູນຄ່າແລະຄວາມງາມ. ສ້າງອາຄານ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຮູບແບບມາດຕະຖານໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນແບບທີ່ທັນສະໄຫມ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແບບງ່າຍດາຍ, ພວກມັນສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເພດານ, ກໍາແພງຫີນ, ກອງ, ກອງອາກາດ. (CELL CELLING) ເພດານ ພາຍໃນອາຄານ ນອກເຫນືອໄປຈາກການສ້າງຄວາມແປກປະລາດທີ່ສວຍງາມ, ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ອຍ່າງຮາບລື່ນ. ພາຍໃນອາຄານໃຫ້ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເພດານເພດານມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ ຄຸນນະສົມບັດພິເສດແມ່ນງ່າຍດາຍຖອນການຕິດຕັ້ງ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ໄດ້ຕັດ, ບໍ່ແມ່ນເປື້ອນ, ສະອາດແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ໄປຫາຜົນກະທົບພິເສດອື່ນໆ. ເຫມາະສໍາຫລັບຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ, ສະລອຍນ້ໍາ, ສູນການຄ້າ, ຫ້ອງສະແດງ, ສະຖານີລົດ, ຫ້ອງສະແດງ, ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ. GratingThai ມີຫຼາກຫຼາຍຂອງການແຜ່ກະຈາຍແລະແຜງແສງ. ແຕ່ລະແຜ່ກະດານແຕ່ລະຫ້ອງແຜ່ກະຈາຍສີ Acrylic ຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງແລະແຂງແຮງ, ຍາກທີ່ຈະທໍາລາຍ. ກະດານສີ acrylic ຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງແລະເຂັ້ມແຂງ? ຍາກທີ່ຈະທໍາລາຍ ພວກເຮົາປະຕິບັດເຖິງແຜ່ນທີ່ຕ້ອງຖືກຕັດອອກກ່ອນທີ່ຈະຂົນສົ່ງ. ກະດານສີ acrylic ຈະບໍ່ມີສີເຫຼືອງແລະເຂັ້ມແຂງ? ຍາກທີ່ຈະທໍາລາຍ ພວກເຮົາປະຕິບັດເຖິງແຜ່ນທີ່ຕ້ອງຖືກຕັດອອກກ່ອນທີ່ຈະຂົນສົ່ງ.
Grille ທຽນໄຂມັນເປັນການແກ້ບັນຫາທາງເສດຖະກິດຫຼາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເພດານໄຟຟ້າແລະແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ louvers ແມ່ນ molded ໃນ polystyrene. ແຜງສີຂາວມີຄວາມສະຫວ່າງແລະສະຫນອງການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເປັນເອກະພາບທົ່ວພື້ນຜິວທັງຫມົດ. ເປີດການອອກແບບຫ້ອງການອະນຸຍາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການ glare; ນອກຈາກນັ້ນ, louver ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແລ່ນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມປະລິມານ bulb ແລະ longevity ballast ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ. louver ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍ UL ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ລະບົບ sprinkler ແລະການນໍາໃຊ້ທໍ່ນ້ໍາ.

ຫຼຸດລົງຄວາມສະຫວ່າງແລະ Glare, HVAC ລະບາຍອາກາດ, ການໄຫຼທາງອາກາດລະບົບໄຟຟ້າກະດານຕົກແຕ່ງ, ການແຜ່ກະຈາຍເຮັດໃຫ້ມີແສງສຕິກ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພດານ, Panels ພູ, ພາຍໃຕ້ລະບົບດັບເພີງ, ຖັງບັນຈຸປາ, Cages Pet, ສະແດງ POP ບານຫນ້າຕ່າງຜ້າມ່ານ slat ລາຄາຖືກ EggCrate ້ໍາຫນັກເບົາ, ງາມ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ທົນທານ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດ ການແຜ່ກະຈາຍແສງຈາກໄຟ LED / Florescent ຫລືເປັນຫມູ່ຄະນະອອກແບບຜ້າມ່ານ slat ປົກປິດສາຍໄຟແລະທໍ່, ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດຫລັງຈາກປິດກະດານ interchangeably. ເຮັດໃຫ້ມັນສວຍງາມ ມີຄຸນລັກສະນະຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼືແສງຜ່ານ. Trade show
ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນປະກອບດ້ວຍແຖບຫລັກແລະແຖບຮອງ. ມັນມີປະສິດທິພາບທີ່ດີສຸດດູດອາກາດແລະປ້ອງກັນໄຟຂະຫນາດຂອງໄຟໃດ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ, ລະບົບການຄວບຄຸມໄຟແລະພາກສ່ວນຕົບແຕ່ງອື່ນໆ, ສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງທຸກບ່ອນພາຍໃນເພດານສັບມືຖື. ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງສາທາລະນະ, ພາຍໃນແລະນອກ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເນັ້ນຫລືກໍາຫນົດ sapces ໃຫ້ທ່ານອອກແບບຫລາຍຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງ. ທາງເລືອກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການນໍາສີແລະພື້ນຜິວໃຫ້ຍົນເພດານ, ທີ່ມີການຄັດເລືອກທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດຂອງຮູບແບບ, ສີ, ແລະການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະລະບົບອື່ນໆ. ຄວາມຊໍານານພິເສດຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ມີໂອກາດໃນການອອກແບບຕ່າງໆ. ໂຄງການ suspension ຄລິບ proproportion ຂຶ້ນຢູ່ກັບ T? Grid? ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສ້າງຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງບໍ່ຈໍາກັດ

ການນໍາໃຊ້: ແກະສະຫຼັກໄຂ່ມຸກ Fluorescent Grille ແຜງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ

ໄຂ່ໄຂ່ແມ່ນຊື່ຫຼັງຈາກຕາຕະລາງກະດາດທີ່ຊາວກະສິກອນຈະຈັດໃສ່ໃນປ່ອງເພື່ອຮັກສາໄຂ່ແຍກຈາກກັນແລະກັນຍ້ອນວ່າພວກມັນຖືກສົ່ງໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດ. ໃນການຕິດຕັ້ງໄຟລ໌, ພວກເຂົາຊ່ວຍຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫລຂອງແຫຼ່ງທີ່ມີນໍ້າອ່ອນໂດຍການຈໍາກັດບ່ອນທີ່ມັນສາມາດໄປໄດ້. ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນພວກເຂົານໍາໃຊ້ໃນການຕັດທຽນໃນການຍ່າງທາງແລະການຍ່າງບໍ່ໄດ້, ການຮັກສາຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ພຽງແຕ່ເບິ່ງເຫັນໃນທາງຍ່າງ.

ໄຂ່ໄຂ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບແຫຼ່ງແສງອ່ອນ. ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຕາຂ່າຍ 3D, ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕກຕ່າງຈາກມຸມມອງຂອງພວກເຂົາຂອງການກະຈາຍ. ສະນັ້ນໄຂ່ໄຂ່ 40 ອົງສາຈະຈໍາກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງແສງອ່ອນໃຫ້ 40 ອົງສາ. ເນື່ອງຈາກແຜງກະແຈກກະຈາຍດ້ານຫນ້າກວ້າງ, ການກະຈາຍອອກຂອງແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆສາມາດເຂົ້າຫາ 180 ອົງສາໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າມຸມຂອງແຫຼມຂອງມັນຢູ່ໃກ້ກັບ 90 ອົງສາ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຮັດຄວາມສະຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ. ການແກ້ໄຂທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນທຸງຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຖືກວາງຢູ່ເທິງແຂນແລະອາກາດຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອຮັກສາການຮົ່ວໄຫຼຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ແຕ່ວ່າໂລກທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງສະຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ມີການແນະນໍາ, ໄວ & ງ່າຍທີ່ຈະຕິດ, ໄຂ່ໄຂ່ fabric, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຫຼາຍງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫລຂອງແສງອ່ອນໃນສະຖານທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ໂດຍໃຊ້ຈຸລິນຊີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ໄຂ່ໄຂ່ພຽງແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຊື້ງຫນ້ອຍຫນຶ່ງ, ປຽບທຽບກັບປະຕູຮົ້ວຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືທຸງທີ່ຈະຕ້ອງມີຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີແຂນເງົາທີ່ແນ່ນອນວ່າທຸງຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະສ້າງ, ພວກມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການຮັກສາຄວາມຮົ່ວໄຫຼຈາກການກໍ່ສ້າງເທິງຝາສີທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍໆຄັ້ງ.

ແຂບຜົນອອກມາຫຼຸດລົງ, ແລະຄຸນນະພາບທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ເປັນເອກະລັກຫຼາຍ: ຈໍາກັດຈໍານວນແສງສະຫວ່າງຂອງຫົວຂໍ້. ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງພະລັງງານກັບໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບນີ້, ອຸນຫະພູມສີບໍ່ປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າມັນຈະໃຊ້ຖ້າທ່ານໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ມີສອງຫ້ອງທີ່ອ່ອນໆເປັນທີ່ສໍາຄັນແລະເຕັມໄປ, ທ່ານສາມາດປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດລົງຂອງຄ່ອຍໆນີ້ເພື່ອສະຫນອງການຫຼຸດລົງທໍາມະຊາດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແສງສະຫວ່າງເປັນວິຊາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃກ້ຊິດກັບແສງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບໄດ້ກາຍມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າເພາະມັນຈະເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆເມື່ອມີວິທີການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. ຈົ່ງຮູ້ວ່າມີການສູນເສຍຜົນຜະລິດບາງຄັ້ງເມື່ອທ່ານໃຊ້ Egg Crate. ຈໍານວນຂອງການສູນເສຍແມ່ນຂຶ້ນກັບແຄບຂອງຈຸລັງ, ສະນັ້ນໄຂ່ໄຂ່ 30 ອົງສາຈະມີຈຸລັງຂະຫນາດນ້ອຍແລະຜົນຜະລິດຫນ້ອຍກວ່າ 40 ອົງສາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນວຽກງານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງອ່ອນຂອງປາແມ່ນປະໂຫຍດທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະຍົກເລີກ. ຊອກຫາເພດານເພດານໃນ GratingThais? ພວກເຮົາສະເຫນີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແຜງແສງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຂະຫນາດຂອງສິນຄ້າ, ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂະຫນາດລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່. ທັງຫມົດແມ່ນມີສໍາລັບການຊື້ອອນໄລນ໌ຫຼືຢູ່ໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີການປະດັບສອງຫລ່ຽມຄືກັນ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດແຕ່ລະກະດານຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຜະລິດຕະພັນ styrene ສີຂາວແລະ opal ເປືອກແລະ opal ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງໃນເອກະສານ acrylic ແລະ polycarbonate. ພວກເຮົາເອົາໄປເຖິງແຜ່ນທີ່ມີຂະຫນາດໃດ (ເຊິ່ງຕ້ອງຖືກຕັດສໍາລັບອັດຕາການຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ). ແຜງສະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ສໍາລັບເກືອບທຸກໆການປົກຫຸ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ. ຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ເຫມາະສົມກັບລະບົບເພດານທີ່ຫຼຸດລົງທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງ fluorescent ມາດຕະຖານຈໍານວນຫຼາຍ. ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຫຼາຍໆຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສີທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທາງການຄ້າຫຼືທີ່ຢູ່ອາໃສເຊັ່ນ: ເຮືອນຄົວແລະອາບນໍ້າ, ຫ້ອງໃຕ້ດິນ, ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນຈອດລົດແລະຫ້ອງພັກ. ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໄຂ່ / ກາຊວນໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມສະຫວ່າງ. ການອອກແບບຫ້ອງການເປີດໃຫ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນອາກາດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຕ່ໍາລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ ballast ເພີ່ມຂຶ້ນແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຫລອດ ແຜງສະຫວ່າງໄຟຟ້າແບບ Acrylic ມີປະຫຍັດ, ເບົາ, ແລະມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທາງເລືອກອື່ນ. ພວກເຂົາສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການປົກຫຸ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງທັງຫມົດ.


PP / FRP ແຜງກໍາແພງເພດານເປີດ

ອາຄານໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ CELL CELLING (ເພດານອາລູມິນຽມ) ເປັນເພດານ. ພາຍໃນອາຄານ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການສ້າງຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ສວຍງາມຫຼັງຈາກນັ້ນ. ນີ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ອຍ່າງຮາບລື່ນ. ພາຍໃນອາຄານໃຫ້ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຕົາອົບຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ທັງຫມົດຢ່າງສົມບູນເພື່ອສ້າງ. ສວຍງາມ, ສະຫງ່າງາມ, ທັງຫມົດ views. ຮູ້ສຶກວ່າເຂັ້ມແຂງໃນທຸກຊ່ອງ. ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງເປັນມິຕິ. ເພດານເພດານແມ່ນເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ຄຸນນະສົມບັດພິເສດແມ່ນງ່າຍດາຍຖອນການຕິດຕັ້ງ. ສາມາດຕົກແຕ່ງໄດ້ດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ມີລ້າງ, ບໍ່ມີຝຸ່ນ, ສະອາດແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ໄປຫາຜົນກະທົບພິເສດອື່ນໆ. ເຫມາະສໍາຫລັບຫ້ອງພັກ, ສະລອຍນ້ໍາ, ສູນການຄ້າ, ສະແດງ, ສະຖານີລົດເມ, ຫ້ອງສະແດງ, ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

ກະດານເພດານ Chancon ແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸໃຍສັງເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະ Poly Propylene plastics ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ໂດຍການປະສົມສີເມັດໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຊິ້ນວຽກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄືອບດ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ງາມເຂົ້າໄປໃນແມ່ແບບ (Mold Grating) ລູກຄ້າສາມາດເລືອກສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫມາະສໍາລັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຂອງອາຄານແຕ່ລະຄົນ. Available ທັງສອງຮຽບຮ້ອຍ ແລະມຸມສາກ ນອກເຫນືອໄປຈາກຂະຫນາດແລະສີ. ພວກເຮົາສະແຫວງຫາສະຖາປະນິກເພື່ອອະທິບາຍ. ເລືອກອອກແບບແລະດັດແປງເພື່ອສ້າງຄວາມຫລູຫລາໃນອາຄານ.

ພາທະນາຍຄວາມຂຸມ GFRP-Steel’s-Plastic ປະເພດ PPABS ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ Welded Steel ແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ / Composite ແມ່ນ FIBERGLASS: Casting, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole COVER ແມ່ນ scum ຫນອງ drapes ປິດທໍ່ຝາລະບາຍນ້ໍາຮູຜູ້ຊາຍຫລວງທໍ່ສໍາເລັດຮູບທໍ່ການຮູ້ບຸນຄຸນ / anchoring ອຸປະກອນການແນບໄດ້ Saddle ແກ້ໄຂ Clip ຕາຕະລາງໄດ້. clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel ຮູ້ບຸນຄຸນ / curbed ບາຍ grating ເຄື່ອງມື Scupper / Stair Tread ດັງ / perforated pegboard Shelves Hook Racking Storage DIY ຊຸດ: grating ໃຍແກ້ວ, ເດັກ overflow ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ເຫຼັກສັງກະສີທົນທານຕໍ່ການກັດເຊາະ ຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກຝັງໄວ້ໃນແກນ. ແຜ່ນປິດຝາປິດ, ທໍ່ໃຍສັງເຄາະ, ເຫລໍກຫລໍ່, ສະຫນິມ ຖະຫນົນຍ່າງ ອຸປະກອນສຽງຫ້ອຍ hook pin ບອດ Winnipeg Board ກໍາແພງເຫຼັກ perforated hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ.

ຫນ້າທໍາອິດຂອງ Chancon-GratingThai | >> ບໍລິສັດທໍາອິດສົນ Lincoln – grating ປະເທດໄທບໍລິສັດ
ຕິດຕໍ່ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ || ຕິດຕໍ່ອີເມວກະລຸນາແຜ່ນເສັ້ນຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະສົມບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຕັດການທົດສອບການຕິດຕັ້ງ     A. ຕິດຕໍ່. ພວກເຮົາ: ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ Get Map ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ     B. ລາຄາ, ສະເຫນີລາຄາ: ລາຄາສະເຫນີລາຄາການບິນ     C. ທັງຫມົດເອກະສານຂອງໂຄງການນີ້: ລູກຄ້າ. Application ວິທີການຊື້     D. ມີຄວາມຫມາຍ of Glass Fiber Reinforced Vinyl ້ໍາຢາງ້ໍາຢາງຂອງອາຫານທີ່ Grade ໄດ້ FRP Fiberglass     E. ການບໍລິການ, Grating: ການອອກແບບ, ຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງແລະທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ – ເຄມີ     Sales F. ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຕ້ອງການ: ຖາມ. ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ຈ້າງພະນັກງານຂາຍ

Gully Grating || ເສັ້ນໃຍສັງກະສີເຫລັກຢູ່ໃນສະລອຍນ້ໍາ. trap
    trash
embedded in rods ກ້ອນຫີນ 1. Polypropylene ຢາງ ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ . ພາດສະຕິກພິເສດ PP     2 ເຫຼັກສະແຕນເລດ. ສໍາຫລັບ
    ທໍ່
ລະບາຍນ້ໍາ 3 FRP FiberGlass Mould Grating Fiberglass drainage grate ກ໊ອກ     ນ້ໍາ
ໃນໂຮງວຽກ 4 ສະລອຍນ້ໍາ ABS Overflow Drainage Grill ສະລອຍນ້ໍາ PVC Overflow ເຕົາ     5 Drive HighWay Drain Grating (Leaf Trapper Side)
    6. ການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຂອບ Gray Paver Frame Frame ກວມເນື້ອແຂນ. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.

Cover Manhole | ກວມເອົາຫນອງປິດກວມເອົາທໍ່ນ້ໍາປະປາ. Cast iron 
    8. Fiberglass FRP Cover Manhole Cover Fiber Channel Fiberglass Resin Cover (Non-rust resistant high-strength steel) 
    8. Cover Ductile Iron Manhole Cover (Round / Square) ປິດ manholes ການປົກຫຸ້ມຂອງ, ທໍ່ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາ 
    9 FRP ເພັດ Top cover (ຕັດພິເສດ ) ຫລວງທໍ່ດີກະຈົກຄອບເສັ້ນໃຍທີ່ຈະຕັດຂະຫນາດຂອງແມງວັນໄດ້. 

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ || ແຜ່ນເຈາະ, ແຈ, eyebrow, ຝາຄອບແຜ່ກະຈົກໄຟເບີກາດ ມືຈັບປະຕູຍຶດ
  10 ໄຂ່ທຽນໄຂ່ຝາຄອບຫນ້າຈໍຝາຄອບກ່ອງຜ້າມ່ານ ການກັ່ນຕອງອາກາດ
  ventilation 11. Ceiling Trellis Shade Grilles Curtain ເພດານ Wall Curtain Wall
ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ Awnings ມ່ານ slatted   12 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves plank ບອດ Winnipeg ກໍາແພງຫີນຂຸມຫ້ອຍເຄື່ອງມືຈັດເກັບຂໍ້ມູນ
  13 FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກປ້ອງປົກຂອບດັງແຜງ cover ຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder ໃຍແກ້ວ
  14 hdg. ການກັ່ນຕອງຂີ້ເຫລໍກ clip lock clutch fastener clip clip ຈັບ grip ຈັບ grip
  ເຕົາ ສະແຕນເລດ / ເຫຼັກສະແຕນເລດ 15. ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟອມ: TieRod / ThreadBar WingNut WaterStopper ເຫຼັກກ້າແຂງແຮງສູງ

ຊັ້ນ walkway Mat, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating, #Anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, # ລັກສະນະ. ອຸປະກອນລັອກຄລິບຍຶດແຜ່ນ sieve, #Curbed ບາຍນ້ໍາ grating Scupper, ຈັ່ນຈັບ # sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງການຄວບຄຸມໄດ້, #Egg Crate, # ອອກຕັນຫນ້າກາກຫນ້າຈໍກະດານ, #FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນກວມເອົາ Protector #FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ. gritted ແຜ່ນແຜ່ນ # ອັດດັງແລະມຸມ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. # Sheet ພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື DIY Kit, ຫມູ່ຄະນະເຫຼັກບອດ # plank Peggy perforated ກໍາແພງ hook hanger ຂາສາຍເບັດ.

GFRP Composite Steel Gully ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດຫນຽວ Iron Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸແອອາລູມິນຽມການໄຫຼ, ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal. , Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກບາ, Fastener Clip ລັອກ clamps Saddle ລັອກຂ້ອນຂ້າງຍາວເປັນຫມູ່ຄະນະເຫຼັກ, ປີ້ງ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຊິນທໍ່ຝາເສັ້ນໃຍ, lid ອອກຜູ້ຊາຍ tank ຂຸມມື-Holstein ໄດ້. , ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງການກັ່ນຕອງທໍ່ຂ້າເຊື້ອ, manholes, manhole ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ sewage, ຜ່ານ cap. No ຂຸມມຸມສາກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced lid, ກວມເອົາແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາລະບົບການເກັບລວບລວມສິ່ງເສດເຫຼືອ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ.
ກະດານໄຂ່ກະຈາຍ, ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander.

ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກຜ້າອັດດັງ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ພື້ນແຜ່ນ, walkways, pavement ຕີນ, ແລະສວນສາທາລະພະຍາດແລະອື່ນໆ. ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ອົງປະກອບ, F. RP, ທົນທານຕໍ່ກັບ rust, corrosion, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ, ອາຊິດ, ສານເຄມີເປັນດ່າງ, saves ພະລັງງານ. ປວກເຫັດ, ບໍ່ມັກອາການບວມ, ປອດສານພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ retardant ຂອງ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, ສາມາດພິເສດສະຫຍາມ SSG, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາຊີປາຊີຟິກ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, repairing ເຮືອນ, ຫນ້າ laminate. ອິພໍອົກຊີ, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, ພື້ນ epoxy. Polyurethane, PVC, ກາວ, Bio, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກນ, PE ປັບປຸງຮ້ານອາຫານໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນ, ເຮືອນຄົວໂຮງແຮມ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ອຸດສາຫະກໍາພື້ນ. ຊ່ອມຮອຍແຕກຊຶມ, ເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ອຸປະກອນທາງເລືອກ, ເຫຼັກ, ຫີນ, ໄມ້, ປອມ, ສັງເຄາະ, ຢາງ WPC, ຊີວະ. ການລີໄຊເຄີນ, ອຸປະກອນ, ແຜ່ນ, ແຜ່ນ, ຊັ້ນ, ຖັງ, Overflow ສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນປະມານແທ່ນບູຊາ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາເລດ, ພາຖາດ, shelves, ຊັ້ນ, ອາຄານ, block ປູບລັອກ, ແມ່ພະຍາດພື້ນຫຍ້າສໍາເລັດຮູບໄດ້. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui
ບາຍນ້ໍາ grating ຢາງ prefabricated ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ, ອະລູມີນຽມ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ໃຍແກ້ວ, ກວມເອົາຂຸມ cast iron sewers ການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາເລັດ, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, sieve overflow ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ອ່າງນ້ໍາລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ Drain ປີ້ງ, ຕ່ອນປີ້ງຂອງຈັ່ນຈັບອາຫານ junk ຂ້າງທາງຕີນຄວບຄຸມ, ຜູ້ຜະລິດ # ແລະຈໍາຫນ່າຍຂອງພາປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ. ຊັ້ນ Mat walkway ມ່ານກະດານ slatted ປີ້ງຕັນຫນ້າກາກສີຂາວ / ການຕອງອາກາດ / ລະບາຍອາກາດ

#Grating ປົກ Manhole ຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ 
Composite GFRP ແມ່ນ Steel ຂອງ Scupper, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຂອງ Gully ຕະແກງຍ່າງ., Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກຫນຽວ Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ພາທະນາຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນການຕິດຕັ້ງ Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Anchor Fastener LOCK ເຫຼັກຕິດຕັ້ງປີ້ງກະດານ, Formwork ຜູກ Rod ເປັນຂຸຍ WaterStopper Anchorage Wingnut, ທໍ່ລະບາຍການປົກຫຸ້ມຂອງ. น้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ Cap ໄດ້ຕະຫຼອດ – ມຸມສາກ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced, ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງການເກັບກໍານ້ໍາເສຍປະໄວ້ເພື່ອຕັດທັນທີ;
ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາອຸປະກອນການເຊື່ອມໂລຫະແລະອຸປະກອນການກັ່ນຕອງ Beko ຜະລິດຕະພັນ (25) ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ: ອຸປະກອນການປົກປັກຮັກສາການໄດ້ຍິນ (16) ຮົ່ວ & ການຄວບຄຸມນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ: ເຄື່ອງດູດຂອງແຫຼວທີ່ອັນຕະລາຍຂາ Hook ສາຍ hook ຫ້ອຍໃສ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງຕົນ, ການຜະລິດພືດ # Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ Hole in ການອອກແບບຝາເຮືອນຄົວໂຮງງານຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, # plank ໄມ້ເຫຼັກແຜ່ນຮູກອບເປັນຈໍານວນ. ຫ້ອຍເຄື່ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື Wall Holder Rack Hard Board ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating Scupper ຈັ່ນຈັບ sieve ສິ່ງເສດເຫຼືອໃບດ້ານຄວບຄຸມຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້, ນ້ໍນ້ໍາ scupper ບາຍຂ້າງຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນ grating ຖະຫນົນທາງຫລວງຈະລາຈອນ, trapper ໃບ scupper ຄວາມປອດໄພຕະແກງຈະລາຈອນລະບາຍຕາມຂ້າງ. ທາງຫລວງ, ການປົກຄອງຄວບຄຸມທີ່ມີ inlet ຮູ້ບຸນຄຸນແລະກ່ອງເດັກຈັ່ນຈັບ weir ແຍກ debris ກະຕັນຍູ comb ທີ່ເລື່ອນໄດ້ໃນນ້ໍາໃນຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້. Sediment ດັກຝຸ່ນ, ໃບ, ເອກະສານ, ເສດອາຫານກ່ອງຄວບຄຸມ, ປີ້ງເສີມນ້ໍາສີມັງ,. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຫົວເຕັມ ເສັ້ນທາງຫລວງ U ຢູ່ທາງຂ້າງຂອງທາງຕີນ, ການກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນພາດສະຕິກຫລີກລ່ຽງນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ. Substrate PVC substrate, PE PVC ສະລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ, ຕີນ, paving, ການສະຫນັບສະຫນູນສິນຄ້າຈາກສາຍແອວ conveyor, ພູອື່ນໆແລະສວນ. ເຂດອາຈົມໄຟຟ້າ, ຂັ້ນຕອນການແຂ່ງຂັນ, ທົ່ງຫຍ້າ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ຫຍ້າທ່ອນໄມ້ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ຫຍ້າທ່ອນໄມ້ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ.
ວັດສະດຸຜະ Aluminum, F. RP, corrosion ທົນ rust, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອາຊິດ, ເປັນດ່າງ, ສານເຄມີ, ພະລັງງານການປະຫຍັດ, ບໍ່ມີອາການບວມ, ປອດສານພິດຫນ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, Pantip. siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ສາມາດພິເສດກົມສະຖິຕິ mch, SCG ໂຮມໂປ Depot Watsadu, repairing ເຮືອນ, ອຸປະກອນ, ການເຄືອບພື້ນຜິວ, epoxy, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, epoxy ຊັ້ນ. ໂພລີຍູລີເທນ, ກາວ PVC, ຊີວະພາບຊີວະພາບ, PE PU, ເຄືອບ, ແຂໍງແຂງ, ການປັບປຸງພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກໍາ ໂຮງແຮມເຮືອນຄົວ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ການສ້ອມແປງ, crack ປະທັບຕາ, ການເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ເຫຼັກອຸປະກອນການທົດແທນ. , ປອມ, ສັງເຄາະ, ປອດສານພິດ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, Fla drains ເທິງຫລັງຄາ, ດ້ານການປ້ອງກັນພັຍ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນແບນມື້ຄ່ໍາຊັ້ນ, ພື້ນຢາງປະມານເຄື່ອງ podium ໄດ້, trays pallet ໄດ້. ຕາຕະລາງ, ຊັ້ນ ແມ່ທ້ອງ block ປູຫຍ້າອອກແບບ. Yankee bar, ລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງທາງຕີນ, Yat, Yarage, ມີລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ສາຍນ້ໍາເຫຼັກທຽນ, ບີບປາຍ, ເສັ້ນໄຍຄາບອນ, slope slippery, railing, mini net, ຕັນກິ່ນ, ຖະຫນົນຫົນທາງ, decorate ຫນອງປາ, ພູມສັນຖານ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນເຮືອນ, ປັບປຸງ feng shui, DIY ການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ, ຊື້ຢູ່ Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ແລວເສດຖະກິດ, ຫ້ອງນ້ໍາຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກກໍ່ສ້າງໃຫມ່, Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ແຜງຫນ້າຕາ, ແຜງຫນ້າຕາ, ແຜ່ນປິດແຜງດ້ານນອກ, ຫນ້າຈໍ, ປົກຄຸມແສງສະຫວ່າງ, ໄຟລ້ຽງ, ແຖບລອຍ, ແຖບເລື່ອນ, ແຖບເລື່ອນ, ແຜງເພດານຫ້ອຍ, ມູມມອງຕ່າງໆ, ຫ້ອຍ, ລົມລົມ, ສາຍປ້ອງກັນລົມ, ນົກ, ກະຮອກ, ກະຮອກ, ກະຮອກ, ກະດານ, ກອງປະຊຸມຕາມສັ່ງ. ເພີດເພີນ, polycarbonate, vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ
GFRP Composite ເພັດ Top Manhole ປົກ Checker Plate ພື້ນຜິວ (ຫນາ grill lid ປິດຂີ້ເຫຍື້ອການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ນ້ໍ Fiber Glass Mat) www.chancon.co.th. ໄຂ່ Polystyrene ສີຂາວສໍາລັບການກັບຄືນອາກາດແລະການລະບາຍ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander.
ຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຖະຫນົນຫົນທາງຂຸມ sculpture ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນ. ຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍບາເກິດສົມ gratings, Cage Ladders, treads Staircase nosing, ບໍ່ stairways ຄວາມຜິດພາດພຽງ skid ຕ້ານ, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການປົກຫຸ້ມຂອງ tread, Handrail, Structural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນ garage double. , ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍ, ditch, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, perforated ໄຫຼແອອາລູມິນຽມ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal, Carbon ບາເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍ Steel, ຮາງນ້ໍາຫຸ້ມ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ລາງລົດໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ, ເວົ້າ. , gritted,minimesh, resin polyester unsaturated, ປ່ອງປ່ອງແບ່ງປັນປ່ອງຢ້ຽມ, ເວທີການດໍາເນີນງານ, ພື້ນຖານປ້ອງກັນການລະເບີດ, ຕາຫນ່າງຫລຸມຂຸມ, ການເຄືອບ, ສີມັງ, Polyurethane, ຂັດ, Epoxy ລະດັບຕົນເອງ, ເສັ້ນທາງຊັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ແຂງຊັ້ນ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ, tower Cooling ປຽກ, ຖັນ, Laminate, ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, Rack, conductor, skylight. , polycarbonate, ຢາງ, acrylic, RGB, ABS, PS, PC, exotic PET, ແຜ່ນ Flat, translucent, ຕ້ານການ UV ເສຖີຍນ, ຕົກແຕ່ງແຜ່ນແຂງ, gutter, ditch, ເຮັດສິນຄ້າຕາມ fabricators ມືອາຊີບ, ຊຸບຮ້ອນ tinplate Electro forge Galvanized ,. ທອງແດງສັງກະສີ, ການສະຫນອງ, ອາຫານ, ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ເມັດ,ມິຕິຖານ, ການຕັດຕາຕະລາງການໂຫຼດ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ສະຫນອງ, Foundry, ທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດຈີນ, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, ອາຫານແລະຢາອະນຸມັດ, ລາຍການລາຄາກໍາຫນົດສໍາຫລັບການຂາຍ, Infosoft.

CHANCON PROFILE / Shankon Shanon ຜະລິດ
ຜູ້ຜະລິດພິເສດ. ລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ Paving slabs Step ladder ເກີບ Lightweight Lids wash ທໍ່ນັ້ນກວມເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ. ແຜ່ນເຫຼັກຊັ້ນໃນເດີ່ນຫຼາຍ Paving mat ລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາປະປາສ່ວນເທິງແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເນື່ອງຈາກມີໂລຫະແລະສານເຄມີ. ກວມເອົາຕະແກງແລະ Bo ສໍາເລັດກວມເອົາ Manhole ຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Grating
1. polypropylene (PP ໄດ້) ປະເພດ Plastic ປີ້ງຢາງແຂງຮູ້ບຸນຄຸນສໍາເລັດ. PP plating grating ບັນດາກະແສການລະບາຍນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຍ່າງກ່ວາເຫລໍກ.
ກ່ອງພາດສະຕິກ ABS ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານຂະຫນາດ 25cm ແລະ 30cm ມີສອງຊັ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ຈະເລືອກເອົານ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຜ່ານຄົນ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົ່ມ. ອ້ອມຂ້າງສະລອຍນ້ໍາ ພື້ນທີ່ບໍ່ມີລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານແກນຄູ່ສາມາດນໍາໃຊ້ດ້ວຍຮູບຮ່າງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ດີໄດ້.
3. Hotdip Galvanized (HDG) Iron Metal STEEL GRATING Grate galvanized steel sheet. ຮ້ອນຊ້ວນ galvanized ເຫລໍກຮ້ອນ galvanized ແຜ່ນເຫຼັກ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2, ຫຸ່ນຍົນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກຫຼາຍກ່ວາການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍມືແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ HDG. ປະໂຫຍດແມ່ນວ່າມັນແຂງແຮງກວ່າວັດສະດຸທັງຫມົດ. ຂໍ້ເສຍປຽບແມ່ນການຂີ້ເຫຍື້ອ. ແລະລັກຂະຫນາດ 25x100cm. ແລະ 30x100cm.
4. FRP, Fiberglass Grill / Mold grating ເສັ້ນໃຍຮູ້ບຸນຄຸນແກ້ວ, reinforced ຊິນ.“ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ FRP” ແທນເຕົາລີດ / ສະແຕນເລດເຫຼັກ ຜະລິດດ້ວຍເສັ້ນໃຍຢາງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ທົນທານຕໍ່ UV, ແສງແດດບໍ່ແຕກ, ກາວຫຼືອາກາດ. Thief ບໍ່ຕ້ອງການ ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍດາຍ ຊີວິດຂອງ 50-100 ປີແມ່ນເປັນເອກະສານທາງເລືອກໃຫມ່. ເລືອກສີທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ 1.5x4M ສໍາລັບພື້ນເຮືອນ. ຫຼືສາມາດສັ່ງຊື້ໃນທຸກຂະຫນາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສໍາລັບການຮັບປະກັນ 3-5 ປີ
5. ຄວບຄຸມລະບາຍ Grating Scupper ຈັ່ນຈັບ sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງຄວບຄຸມໄດ້ (Drive ທາງສູງເດັກ Grating) ແມ່ນເຮັດຈາກຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ. Designed for use as ໃສ່ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕົວແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ດັກໃບ, ແກນຂ້າງຕາມເສັ້ນທາງທາງຫລວງ. ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ຖະຫນົນຊົນນະບົດແລະບາງກອກ.
6. Cast ພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ທໍ່ ductile Manhole ກວມເອົາການປົກຫຸ້ມຂອງ.ຜະລິດຈາກ Ductile Cast Iron, ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ EN124, ທົດສອບໂດຍສະຖາບັນ TAFE ໄທ. ເລືອກຈາກຊັ້ນຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຈາກ 2-40 ໂຕນ, ທັງສອງມີ hinges ແລະ lock ຕ້ານລັກ. ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາລາຄາຂາຍແມ່ນ 1 ຊຸດ, ລວມທັງການປົກຫຸ້ມດ້ວຍກອບ.
7 FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete frame with frame. ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ FRP reinforced fiber reinforced, EN124 ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນທາດເຫລໍກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເລືອກຈາກ 2-40 ໂຕນ, ງາມກັບທໍາມະຊາດ. ບໍ່ແມ່ນຄວາມນິຍົມໃນຕະຫຼາດທີ່ຈະຊື້ໃນອະດີດ undisputed ລັກ Crate 8 Egg Grille Diffuser Divider ໄຟຕູ້ປາ Panel ຮູ້ບຸນຄຸນແຍກໃນປ່ອງແສງສະຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ. ງາມຕູ້ປາ
ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບຝາຄອບຂອງຝາອັດປາກມົດອາກາດ ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນອອກແບບສໍາລັບປາງາມ. A ຄະນະກໍາມະ delineated ກໍາແພງຫີນໂຄງສ້າງບັນຈຸກະດານຫນອງນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນ
9 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves ບອດແພງ Peggy ຄະນະກໍາມະ. ຂຸດເຈາະຮູໃນເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງກໍາແພງຫີນ. # ໂຮງງານຜະລິດ Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ ສະແດງເພດານສະແຕນເລດ Hooks Shelf Hanger Store ຈັດປະເພດເຄື່ອງມື, Plank Steel Plate ສໍາລັບລາຍການຫ້ອຍ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຝາ Rack ເພື່ອ Holder ຄະນະກໍາມະການຊອກຫາ Hard ເຄື່ອງມື
10. FRP, Stair Tread ດັງປົກຂັ້ນຕອນຕົວຢ່າງ Protector ປົກຂອບດັງແຜງ cover ໃຍແກ້ວຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass, ການປົກຫຸ້ມຂອງ fiberglass, ແຂນດັງ, eyebrow, ຝາຄອບ staircase ອອກແບບເພື່ອທົດແທນ ຜ້າຢາງພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນລາກຢາງຢາງພາລາຊັ້ນສູງຢາງພາລາຖາດຢາງພາລາຖົງຢາງພາລາສໍາລັບຢາງຢາງພາລາ ພື້ນຢາງ playgrounds ອອກກໍາລັງກາຍ, ສວນສາທາ, ໂຮງຮຽນ, gyms, ທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ
11 hdg / Stainless Steel Grating Anchor ອຸປະກອນ ທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener ອຸປະກອນລັອກຄລິບແນ່ນອນດ້ານເຫຼັກແຜ່ນ sieve, ເຫລັກສະແຕນເລດ /. ຊຸບທົນທານຕໍ່ກັບ rust ເຫຼັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສະຕິກເກັດສະແຕນເລດທີ່ໃຊ້ໃນການຍຶດເອົາເສັ້ນໃຍສັງກະສີຫຼືແຜ່ນສະແຕນເລດ. ແກນເຫລໍກສ່ວນປະກອບ zinc plated ແຕ່ລະແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນແກນເພື່ອພື້ນຖານດ້ານລຸ່ມ. ລະດັບສາມາດປັບໄດ້. ທັງສອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກຂະຫນາດຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງຕາຫນ່າງແລະຂະຫນາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 12. ຂອບ Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame ປະມານພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.
FRP ເຕົາເຫລໍກເຫລໍກພາດສະຕິກແຫວນໃຫຍ່ / ກອງ / ເກຍຄວາມປອດໄພຖະຫນົນກອບຂອບກອບຂອບສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຊ້ສໍາລັບການຕົບແຕ່ງ ປູກຝຸ່ນເພື່ອຮັກສານ້ໍາງ່າຍ. ມັນຍັງປົກປ້ອງລົດໃນເວລາທີ່ແລ່ນຜ່ານ. ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Land Garden Scape. Tough tough ຫຼືເປັນບ່ອນຈອດລົດທົດແທນປີ້ງກັດແມ່ທ້ອງຕັນປູຊັ້ນ Lawn ສໍາເລັດ 13 fiberglass FRP ເພັດ Checker Plate Manhole ປົກ Grating FZ ກວມເອົາໄປທໍ່ດຽວກັນພາຍໃນນ້ໍາເສຍໄດ້. Fiberglass slippery finished
FRP Manhole Cover Grating (New Made for Fiber Optic) ເຮັດໃຫ້ສັ່ງຕັດຕາມຂະຫນາດໃດໆ (Tailor Made) ທັນທີພາຍໃນ 2-3 ວັນ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນດິນຟ້າອາກາດທີ່ສົມບູນແບບຕະຫລອດຊີວິດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍຕໍ່ການເປີດຝາປິດບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍ. ອອກແບບເພື່ອທົດແທນແຜ່ນປົກແຜ່ນເຫຼັກ. Bo ຕົ້ນສະບັບສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກສະບັບພາສາການປົກຫຸ້ມຂອງ
14 ເພດານເຕົາບາບີ Trellis ຮມົ່: ຜ້າມ່ານ Panel slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ. Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາບອດ Panels Wall Panels, Partition Screen ທົ່ວໄປສີ
15. Formwork / ກ່ຽວກັບແບບຟອມ Tie ເປັນອຸປະກອນເສີມ, ລະບົບ ສໍາລັບ Reinforced SLAB ຊັ້ນມັງ Wall ໃຊ້ອາຄານອື່ນ ໆ ກໍ່ສ້າງຫລໍ່ຂອງ TIES ໄມ້ໃນ Carpenter Design- ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້: Dywidag ລູກຫມາກຂອງເຫຼັກ ROD ກັບກະທູ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ (rod ວັດ) ໄດ້ + Wingnut (ປີກຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ) + ນ້ໍາຕໍາແຫນ່ງ + ໂກນເຫຼັກ. / Hole ເວັ້ນພື້ນທີ່ຕົວ Fiberglass FormTies / Scaffolding ລາຄາ ຊັບພາຍເອີ ປະເພດວົງເລັບໄມ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ. ມັນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການປະຕິບັດທັງຫມົດຂອງໂລຫະປະສົມ, ເຊັ່ນ: ກໍາແພງສີຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍຄອນກີດ reinforced, formite, nain, joints ນ້ໍາ, ແກນ hex, cheerful, ຮາກ, clamp ພາກຮຽນ spring, clamp wedge, ຖານພາດສະຕິກຂອງ girder ເຫຼັກກັບ poly ໂກນ

Grating_Manhole_Expert | ຜະລິດຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ | ທົດແທນການຂາຍຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ.
CHANCON: ຈໍາຫນ່າຍແລະຜູ້ຜະລິດຈາກໂຮງງານຜະລິດໂດຍກົງຂອງບໍລິສັດ Chantilly Connecticut ຜະລິດແລະຂາຍ FRP grating gutters ລະບາຍຄວາມກະຕັນຍູ. Grille ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
CHANCON COMPANY LIMITED || GratingThai Co., Ltd. (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
#Mobile (Sales) : 081 932 7894, 061 647 0184-6 ໄດ້ Tel: 02 451 0780-1, ໄດ້ Fax: 02 451 0786 E-mail ໄດ້: Mkt@chancon.co.th
ສາຍ @: @iCHANCON Line ທີ່ (iD ແມ່ນ): ICHANCON
Website: Www.chancon. .co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th ທີ່ http: // fiberglass ຮູ້ບຸນຄຸນ – pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ com..
ໃນ FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ໄດ້ຢູ່ທູບ: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube. com / FRPGratingFiberglass
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconTh.
Premium Manhole Grating Specialist | ກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ fiberglass mesh ຢູ່ແຄມແຂນ. FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ຖະຫນົນຍ່າງ ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER | ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating | ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ເສຍຈັ່ນຈັບ sieve ໃບດ້ານຄວບຄຸມຕາມ sidewalk ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating. Scupper | Egg ຜ້າມ່ານກະດານ Crate slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ | ກວມເອົາດັງຂອງທ່ານໃນໄລຍະແຂບ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ແຜ່ນພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector: FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ Gritted Plate ແຜ່ນ | plank Winnipeg ຄະນະເຫຼັກ perforated ກໍາແພງ hook ສາຍສຽງວົງເລັບແບບປຸ Pegboard Hook Shelves ເຄື່ອງມື Racking ການເກັບຮັກສາ. DIY Kit |  wwwchanconcoth | http: // GratingThaicom | http: // GratingThaicomau | http: // Fiberglass Grate-Steel Pipe Lid | com @ Line: @iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | ມືຖື (ຂາຍ): 081 932 7894,061 647 0184-6 ໂທ: 02 451 0780-1

==========================================================================

Burmese (Language)

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို
ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်အတွက် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ကြက်ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းမြင်ကွင်းဘောင်ကွက်, Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့, filter ကိုနှင့်အတူကြက်ဥသေတ္တာကင်, HVAC လေကြောင်းပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲကင်, ပလတ်စတစ်နဲ့ LED Lighting ပျံ့, Filter ကိုမီဒီယာ Grid ကြက်ဥသေတ္တာရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, DIY ကြက်ဥသေတ္တာ Aquarium ဖုံး, Air ကိုလေဝင်လေထွက်။ ဆန်ခါ panel ကကွာဟချက်အတားအဆီး filter ကို grilling လေဝင်လေထွက်ကြက်ဥသေတ္တာထောက်ပံ့သစ်ကိုဒီဇိုင်း: ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်အဖြူပလပ်စတစ်ဥသေတ္တာ, Air ကို vector acrylic ဇယားကွက် Louver များအတွက်အလင်း Louver ။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် Slat အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေးကွယ် လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့ အလှဆင်အဆောက်အအုံ

လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။

injection 1/2 ပုံသွင်းပါကတစ်ဦးနီးပါးချောမွေ့စွာစဉ်ဆက်မပြတ်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ butted နိုင်ပါတယ်ဒါ x 1/2 “စတုရန်းဆဲလ် eggcrate louver ထူးခြားတဲ့ interlocking အစွန်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်” ထူထပ်သော 1/2 X “။

Nonparabolic ပလပ်စတစ် louvers အများအပြားအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမျက်နှာကျက် applications များဖို့ရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား louvers polystyrene သို့မဟုတ် acrylic ပစ္စည်းများအတွက်ပုံသွင်းနေကြသည်။ အဖြူရောင်ပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေး။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; အပြင်, ဒီ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်မီးသီးများနှင့်လှေငြိမ်အသက်ရှည်တိုးမြှင့်မည်သည့်နီးပါး unobstructed လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ကြက်ဥသေတ္တာ louver ဖျန်းစနစ်များအောက်မှာအသုံးပြုရန် ul ကအတည်ပြုသည်အလင်းရောင်ကရိယာသို့မဟုတ်တောက်ပမျက်နှာကြက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥသေတ္တာထုတ်ကုန်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိရောက်သောအလင်းရောင်ပေးသွားမှာပါသည့်အကျိုးရှိစွာနှင့်ချွေအလင်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ကို ABS ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင် တစ်ဦးဇယားကွက်အတိုင်းအတာဖုံးအုပ်တစ်ဦးကစာရွက်။ စင်ကြယ်သောကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, airy တစ်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာအား, အကြမ်းခံ, တန်ဖိုးနဲ့အလှအပမှ install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်အတူခံစားကြရသည်။ အဆောက်အဦသင်္ဘောများ Keep ခေတ်ပြိုင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု format စံပုံစံကိုခေတ်မီအဆောက်အဦးများနှင့်အတူလိုအပ်ချက်များနှင့်ပုံစံမျိုး fit မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်လက်ဝဲသင်္ချိုင်းတစ်ဖြောင့်ဇိမ်ခံ Self-စားသောက်ဆောင်များကို install လုပ်ထားရသိရသည်ခုနှစ်တွင်လည်းမျက်နှာကြက်ကုလားကာမြို့ရိုးကိုအလင်း filter ကိုလေတိုက်တာဝါတိုင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကင်အဖုံးများနှင့်လူမီနီယံကိုသုံးပါသို့ install လုပ်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာကျက်သို့ (ဆဲလ် cell) ။ မိုးလုံလေလုံအာကာသသင်္ချိုင်း ဒီတခုတခုအပေါ်မှာကြော့နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားခေတ်သစ်ကင်အဖုံးကိုအပြင်၌။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် မြင့်မားတာရှည်ခံ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ အခန်းတစ်ခန်းနေရာချထား, ရေကူးရေကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, သက်သေခံပစ္စည်းများကိုဘူတာအရောင်းပြခန်းအဖြစ်တခြားနေရာတွေမှာ GratingThai အလင်းရောင်ပျံ့နဲ့အလင်းပြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်များအတွက်သင့်လျော်သော။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့အရွယ်အစားဖြတ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးချင်းစီသည် panel က။ ကျနော်တို့။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မများနှင့်အားကောင်းများမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ opal အဖြူ styrene ပြားစတော့ရှယ်ယာနှင့်လည်း acrylic သနည်းကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မနှင့်တန်ခိုးကြီးကြသလော ကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မနှင့်တန်ခိုးကြီးကြသလော ကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။
ကြက်ဥသေတ္တာကင်အများအပြားအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမျက်နှာကျက် applications များဖို့ရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား louvers polystyrene အတွက်ပုံသွင်းနေကြသည်။ အဖြူရောင်ပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေး။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; အပြင်, ဒီ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်မီးသီးများနှင့်လှေငြိမ်အသက်ရှည်တိုးမြှင့်မည်သည့်နီးပါး unobstructed လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ louver ဖျန်းစနစ်များနှင့်အလင်းရောင်မျက်နှာကျက် applications များအောက်တွင်အသုံးပြုရန် ul ကအတည်ပြုသည်။

လျှော့ချ Brightness ကိုနှင့်တောက်ပ, HVAC လေဝင်လေထွက်, လျှပ်စစ်လေထုစီးဆင်းမှုအလှဆင် panel က, ပလတ်စတစ်အလင်းရောင်ပျံ့, Lighting, မျက်နှာကျက် Grid, ဓါတ်လှေကား Panel များ, လက်အောက်တွင်ရေပန်းစနစ်များ, ငါး Tank, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လှောင်အိမ်, POP ကိုပြရန် EggCrate, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့, ဆင်းလှ, ခိုင်မာတဲ့ slat လိုက်ကာကန့်။ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြမ်းတမ်း panel ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော။ မီးခွက်ကနေဖြန့်ကြဲအလင်း / ချောင်းကျွမ်းတယ် LED ။ သို့မဟုတ်အလှဆင်ပြားအဖြစ် slat လိုက်ကာအပြန်အလှန်ဖလှယ် panel ကိုပိတ်ပြီးနောက်ဝါယာကြိုးများနှင့်ပိုက်, လေအေးစက် system ကိုဖုံးကွယ်။ လှပသောလုပ် တစ်ဆန်ခါ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ ဒါဟာအစလေအေးပေးစက်ကနေကောင်းတဲ့လေပြေအောင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်မီးနိုင်။ , အဆင်ပြေဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သော In-အခန်းထဲမှာမီးဖိုချောင်အခန်းကိုကျောင်းကအိမ်သူအိမ်သားအဖြစ်တည်နေရာ, တိုက်ခန်း, ကွန်ဒိုမီနီယံ, ရုံးအဆောက်အအုံများ, ဇိမ်ခံဖို့ကံမကောင်းကိုမရရှိနိုင်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ကုန်စည်ပြပွဲ
grid မျက်နှာကျက်အဓိကဘားနှင့်အလယ်တန်း bar ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ventilating အပေါ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်, နှင့်မီးခွက်၏ fireproof ဆိုအရွယ်အစား, လေအေးပေးစက်၏အသက်ရှူကိရိယာတပ်ထားရတဲ့မီးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အခြားအအလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆဲလ်မျက်နှာကျက်အတွင်းပိုင်းကို install နိုင်ပါတယ်။ grid မျက်နှာကျက်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပပြည်သူ့အဆောက်အဦးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ sapces မီးမောင်းထိုးပြသို့မဟုတ် defining များအတွက်စံပြဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းကြကုန်အံ့။ အလင်းရောင်နှင့်အခြားစနစ်များများအတွက်ပုံစံများ, အရောင်များ, နှင့် configurations ၏အကျယ်ဆုံးရွေးချယ်ရေးနှင့်တကွ, မျက်နှာကျက်လေယာဉ်မှအရောင်နှင့် texture ယူလာဘို့ကြီးသောရှေးခယျြစရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက proproetary ကလစ်ရပ်ဆိုင်းမှု T က? Grid အပေါ်မှီခို structurenot? သငျသညျန့်အသတ်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံခြင်းမှခွင့်ပြုပါတယ်။


Applications ကို: ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Panel ကို။
တစ်ဦးလယ်ယာသို့မဟုတ်နို့ထွက်မှဖူးဖူးဘူးသောသူတို့အဘို့, ဥသေတ္တာလယ်သမားသူတို့စျေးကွက်များသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်ကြက်ဥကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ် box ထဲမှာနေရာချမည်ဟုသောကတ်ထူပြားဇယားကွက်ပြီးနောက်အမည်ရှိနေကြသည်။ အလင်းရောင်လ်တာတွင်, သူတို့ကသွားနိုင်ပါတယ်ရှိရာကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ပျော့ပျောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အစစ်အမှန်လောကရှိ, သင်သည်ထိုသူတို့ “လမ်းလျှောက်” ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာလမ်းဆုံများတွင်အသုံးပြု & သာလူကူးမျဉ်းကြားသူများအတွက်မြင်နိုင်တို့သည်အလင်းမက်ဆေ့ခ်ျများစောင့်ရှောက်ခြင်း, အလင်းအိမ် “Walk မနေပါနဲ့” ငါမြင်ပြီဖြစ်နိုင်သည်။

ကြက်ဥသေတ္တာပျော့အလင်းရင်းမြစ်များအတွက်တန်ဖိုးရှိသောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကို 3D ဇယားကွက်များကဲ့သို့ shaped သူတို့အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ထောင့်အားဖြင့်မတူညီကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် 40 ဒီဂရီကြက်ဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီဖို့ပျော့အလင်း၏ပျံ့နှံ့ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာစာပျံ့ panel ကရန်, ပျော့ပျောင်းအလင်း၏ output ကိုပျံ့နှံ့သည်၎င်း၏ရောင်ခြည်ထောင့် (လေဆာရောင်ခြည်၏တောက်ပစင်တာအစိတ်အပိုင်း) 90 ဒီဂရီမှပိုမိုနီးကပ်စွာပင် ” Tho, 180 ဒီဂရီချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ပြုလုပ်ချင်ကြပါဘူးဘယ်မှာသင့်ရဲ့အစု၏ဒေသများအပေါ်အလင်းယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ယိုဖိတ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ခွင် & စန်းလက်နက်အပေါ် positioned ကြီးမားသောအလံဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်တည်နေရာအလုပ်၏အစာရှောင်ခြင်းကမ္ဘာကြီးကိုဒီလက်တွေ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ, အစာရှောင်ခြင်း & ပူးတွဲရန်လွယ်ကူထည်ဥသေတ္တာ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, ကသေးငယ်နေရာများအတွက်ပျော့အလင်းအိမ်၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာသည်။ အတော်ကြာသေးငယ်ဇယားကွက်ဆဲလ်တွေအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးဥသေတ္တာတစ်ခုသာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသောအများကြီးပိုကြီးတဲ့စပါးကျီတံခါးများသို့မဟုတ်အလံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်လက်မနက်ရှိုင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလံဖန်တီးမယ်လို့အဓိပ္ပါယ်အရိပ်အစွန်းရှိသည်ပါဘူးနေစဉ်, သူတို့မြောက်မြားစွာအလင်းအိမ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်ပေါ့ပေါ့ရောင်စုံနံရံများပေါ်တွင်ထံမှတည်ဆောက်ခြင်းကနေယိုဖိတ်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။

ရရှိလာတဲ့အစွန်ဆုံးကြပိတ်အလွန်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရည်အသွေးကိုတော်တော်များများထူးခြားသောအသုံးပြုမှုခံရမည်နိုင်သည်သလောအနည်းငယ်ကွာနေတဲ့ဘာသာရပ်ကနေအလင်းကိုဝေ့စတင်လျှင်, သင်အလင်းဥသေတ္တာဇယားကွက်ဆဲလ်တွေစတင်အဖြစ်မှိန်ဖို့ပေါ်လာမြင်လိမ့်မည်။ ဘာသာရပ်သပိတ်မှောက်အလင်းပမာဏကိုကန့်သတ်။ သင်ဤအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်ဆီမီးပါဝါလျှော့ချကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ထားတဲ့လျှပ်စစ် dimmer ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သကဲ့သို့, အရောင်အပူချိန်မပြောင်းပါဘူး။ သော့ချက်အဖြစ်နှစ်ခုပျော့သေတ္တာများနှင့်အတူနှငျ့သငျအလွန်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီရောင်ခြည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ပါ။ သငျသညျလညျးဤတဖြည်းဖြည်းပြိုလဲအားသာချက်ယူနိုငျသနညျးဟာ Off အလင်းပြင်းထန်မှုအတွက်သဘာဝကျဆင်းခြင်းသည်ရွေ့လျားနေသောဘာသာရပ်အလင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလာအဖြစ်။ ဒါကဘာသာရပ်တစ်ခုအလင်းအရင်းအမြစ်ချဉ်းကပ်လာသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်မယ်လို့အဖြစ်ထိတွေ့ကျော်ဖြစ်လာထံမှ image ကိုစောင့်ရှောက်။ သင်တစ်ဦးဥသေတ္တာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ output ကိုအချို့ဆုံးရှုံးမှုရှိကွောငျးသတိထားပါ။ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုဆဲလ်၏ကျဉ်းမြောင်းသောပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို 30 ဒီဂရီဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီထက်သေးငယ်ဆဲလ် & လျော့နည်း output ကိုရပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပျော့အလင်းကိုထိန်းချုပ်ထား၏ခက်ခဲတာဝန်အတွက်အသုံးဝင်မှုရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပယ်ချဖို့လည်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ GratingThais မှာမျက်နှာကျက်အလင်းရောင်ပြားကိုရှာပါ။ ကျွန်တော်တို့သည်ကြီးကြပ်မှူး, စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစားအတွက်လုံးဝထုံးစံအရွယ်အစားအရည်အသွေးမြင့်အလင်းရောင်ပြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးရိုးရှင်းတဲ့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာကောက်။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျအရွယ်အစားချင်းစီသည် panel ကိုဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ opal အဖြူ styrene ပြားအဖြစ် acrylic နှင့် polycarbonate ပစ္စည်းအတွက်မူကွဲသိုလှောင်။ ကျနော်တို့ (စံရေကြောင်းနှုန်းထားများအဘို့အဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်) မည်သည့်စာရွက်အရွယ်အစားအထိသယ်ဆောင်။ Styrene အလင်းရောင်ပြားအရှိဆုံး, ချွေပေါ့ပါးနီးပါးမဆိုချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ စံအရွယ်အစားအဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားစံချောင်းအလင်းရောင်လ်တာအများဆုံး Drop-အတွက်မျက်နှာကြက်စနစ်များကို fit ။ ကျနော်တို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောချောနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးလ်တာ, မြေအောက်ခန်း, ရုံးအဆောက်အဦးများ, စာသင်ကျောင်းများ, ကားဂိုဒေါင်နှင့်အပန်းဖြေခန်းအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လူနေအိမ်နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်သင့်အရောင်များမှာသူတို့ကိုပူဇော်လော့။ ကြက်ဥသေတ္တာ louvers / ပျံ့အမြင်အာရုံနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ထိရောက်မှုသည်။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းလှေငြိမ်ဘဝတိုးပွါးခြင်းနှင့်ဆီမီးခွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အနိမ့်သော Operating အပူချိန်အတွက်ရရှိလာတဲ့အခမဲ့လေကြောင်းစောင်ရေများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားတစ်ခု, ချွေပေါ့ပါးနှင့်အခြားနည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။

မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် PP / FRP ပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်။

အဆောက်အဦးများယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာကျက်စကင်အဖုံးလူမီနီယံ (ဆဲလ် cell) ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး, ကြော့ခေတ်မီခြင်းနှင့် quaint ဖန်တီးတံ့သောအဆောက်အဦ။ ဒီအကင်အဖုံး ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်သည် စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ ကင်အဖုံးကိုလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါ။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာကိုဖန်တီးရန်ဒေသများအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ကြော့အားလုံးအမြင်များ တိုင်းရုပ်သံလိုင်းအတွက်ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားရတယ်။ တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်အာကာသလုပ်ပါ။ မျက်နှာကြက်ကင်အလွန်အကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ သည်အခြားနေရာများတွင်အပါအဝင်ရေကူးကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြပွဲ, အရောင်းပြခန်းဘူတာရုံများအတွက်ခရီးသည်အခန်းက။

မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် Chancon ဖိုင်ဘာဖန်ကနေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ် Poly Propylene အထူးအရည်အသွေး, ခိုင်မာတဲ့အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနမူနာသို့တိုက်ရိုက်အရောင်များကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဖွင့်မယ့်အပေါ်ယံပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ template ကို (မှိုခြစ်) တွင်လောင်းဖောက်သည်အရိပ်နဲ့အရောင်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါ။ ရရှိနိုင် နှစ်ဦးစလုံးရင်ပြင် နှင့်စတုဂံ အဆိုပါအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်း ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသူဗိသုကာပညာရှင်ကိုရှာဖွေဖြည့်ဆည်း။ အလှဆင် Choose နှင့်ဇိမ်ခံအဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်အဆင်ပြေအောင်။

GFRP-Steel’s-ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား-PPABS Yüzmeလျှံအပေါက်ဂဟေသံမဏိရဲ့ဘား / ခြစ်နေသည် Composite ဖန်မျှင်ထည်ဖြစ်ပါသည်: Casting, သံ Manhole မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကျဇယား scum ရေကန် drapes / ဆန်ခါပိုက်ထုပ်ပိုက်ရေနုတ်မြောင်းအကြံအဖန်တွေချည်းပိုက်ထုပ်လူကိုအပေါက်ပိတ်ထားသည် ကိရိယာများအဆိုပါကုန်းနှီးသည့်စားပွဲတင် Clip ပီပြင်ပူးတွဲ Anchoring ။ / ဆန်ခါညှပ် Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိ သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး Scupper / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား pegboard Hook စင်ပေါ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း curbed: ဖိုင်ဘာဖန်, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါ။ သံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ ရေတွင်းပိုက် Fiber Glass ကိုကျဇယားချွတ်အစိုင်အခဲအဖုံးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ hardware ချိတ်ဆွဲထားချိတ် pin ကိုပျဉ်ပြား Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။

Chancon-GratingThai ၏ Home Page | >> မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီလင်ကွန်း chat – ထိုင်းကုမ္ပဏီဆန်ခါ
လိုင်းတပ်ဆင်စမ်းသပ်ဖြတ်ဖို့ထုတ်ကုန် features တွေစောင့်ကြည့်ပန်းကန်ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ & ပြန်ကြားရေး || ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်     အေဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို: ဆက်သွယ်ရန် Maps ကိုထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှု     ခစျေးနှုန်း-စျေးနှုန်း: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းစျေးချိုတဲ့လေကြောင်းလိုင်း     C. စီမံကိန်းများအားလုံးသည်အဆိုပါကိုးကားစရာ: Customer များ။ applications ကို ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို     ဃစားနပ်ရိက္ခာ၏ Glass ကို Fiber စစ်ကူဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စေးဟာအဆင့်အတွက် FRP ဖန်မျှင်ထည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို features     အီးအဆိုပါန်ဆောင်မှုများ, ခြစ်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း, ခွန်အားတပ်ဆင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ – ဓာတု     အက်ဖ်ရောင်းဝယ်ရေးအရောင်း Wanted: မေးပါ။ အရောင်း ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်း

ရေကန်ပတ်လည်မှာဖိုင်ဘာဖန်ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ Gully ခြစ် || သံမဏိ။ အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးအတွက် embedded ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ
    ကျေးရွာအုပ်စုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 1. ပလတ်စတစ် polypropylene ခြစ်။ ထူသောပလပ်စတစ်အဆိုပါ PP အားဖြည့်
    ချထားတဲ့သံမဏိချိတ်ဆက်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ချောသံမဏိဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ 2. ။ ရေကျမ်းပိုဒ်အဘို့ပြွန်
    ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 3 FRP ဖန်မျှင်ထည်မှို။ အပင်များတွင်အထပ် Mat လမ်းကြောင်း
    4. ကို ABS ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အချပ်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC
    5. Drive ကိုအဝေးပြေးလမ်းမခြစ်ကွက်ထောင်ချောက်ဖုန်ယိုစီးမှု, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ (ဘေးထွက်, ထောင်ချောက်ဆင်, အရွက်ဖို့)
    6. စောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်, ဆန်ခါ, frame ကိုဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်မျက်နှာဖုံး Paver ။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။

Manhole Cover || drapes ရေကန် scum ပိုက် Raa ရေဆိုးကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘိုသံအဖုံးကိုနှင်ထုတ် Glass ကိုဖိုင်ဘာပိုက်ထုပ်
    7. FRP Manhole Cover အဖုံးဖုံး manholes, ပိုက်, ဖိုင်ဘာဖန်ပေါင်းစပ်စေး (noncorrosive အခြားရွေးချယ်စရာမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ) 
    သံများအတွက် 8. Cast အဆင်သင့်ကျဇယား Manhole သည့်အဖုံး (က Round ဆကျသှယျရနျ / Square ကိုဒီ) ဦးထုပ်။ မျက်နှာဖုံး manholes ကိုပိတ်ပါ, ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံရေကုသမှုစနစ်ကန့်ပစ် 
    9. FRP စိန်ထိပ်တန်း (အထူးဖြတ်ကိုဖုံးလွှမ်း ) ယင်ကောင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ရေတွင်းပိုက်မျက်နှာဖုံးဖိုင်ဘာဖန်ထုပ်။ 

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ || ဖုံးစလစ်မျက်နှာပြင်။ နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကလစ်ကိုင်ဆောင်သူထိန်သိမ်းသော့ခတ်
  10. ဥသေတ္တာမျက်နှာကျက်မျက်နှာပြင် Panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီး slat ။ လေဝင်လေထွက်လေထု filter ကို
  11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat
  12. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ပေါက်မြို့ရိုးကိုဆွဲထားသိုလှောင်မှု tool ကိုပျဉ်ပြား Hooks
  13. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်
  14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်ခါသံမဏိ။ သံမဏိ / သံမဏိဇင့်ချထားတဲ့, သံချေးခံနိုင်ရည်,
  15 FormWork ဆက်ဆံရေးစနစ်: TieRod / ThreadBar ။ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ WingNut WaterStopper ။ 

ရေကန်ရဲ့အစွန်းန်းကျင်ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိ, ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်ဆန်ခါ # ပြီးစီး # အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်, #Anchoring ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်, # ဇာတ်ကောင်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ။ ပစ္စည်းကိရိယာသော့ခတ်ကလစ်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်း, #Egg သေတ္တာ, # ချွတ် panel က screen ကိုမျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ, #FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ကာကွယ်ပေးသူ #FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုဖုံးလွှမ်း။ gritted ပန်းကန်စာရွက် # နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကလှေကားကိုဖုံးလွှမ်း။ # စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်, မြို့ရိုးအချိတ်ကြိုးကွင်းချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက် perforated သိုလှောင် Tools များ DIY Kit, # ပျဉ်ပျဉ်ပြား Peggy သံမဏိပြားယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်။
GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded ။ , ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ်ဆန့်သံမဏိပြား lock Saddle သော့ခတ်, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ဦးထုပ်ကျဇယားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့လူကိုအပေါက်ကိုလက်နှင့်-Holstein ပိတ်အဖုံး, သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေးကိုနှင်ထုတ်ကုန်။ , အဖုံး, အဖုံး filter ကိုမိလ္လာကန်ပိုက်, manholes, manhole ဖုံးမိလ္လာရေ, ဦးထုပ်နယ်ပယ်။ အစိုင်အခဲစတုဂံအပေါက်, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါ; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ် primer, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway, ခြေလျင်ခင်းများနှင့်ရိုးရာ Park က။ field ဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင် Knack ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, အီးက c ရလွယ်ကူ Pot, epoxy ခင်း။ Polyurethane, PVC, ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic သုတ်ဆေး, အခင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ , အက်ကြောင်းရေစိုခံတာ, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝပြုပြင်။ ပြန်လည်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ယိုစီးမှု, ခေါင်မိုးယိုစီးမှု, အခင်း, ဝတ်ဆင်, သက်ရောက်မှု, တောင်းဆိုမှုကိုန်းကျင်လျတ်မြောင်း။ အဆိုပါယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ
ပလပ်စတစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်သံ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ဖိုင်ဘာဖန်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖုံးကိုသံအဖုံးရဆေိုးချပစ် prefabricated, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါပြီးဆုံး ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ဆန်ခါလျတ်။ စမ်းရေတွင်းရေကူးလျှံယိုစီးမှုကင်, frame ကိုကင်တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, # ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိအနားမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာထောင်ချောက်များ၏ကင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက် slat အလငျး / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက်#Grating အဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ 
GFRP Composite သံမဏိရဲ့ Scupper, Gully ခြစ်ကင်၏ခြံဝင်းသို့ဝင်သည်။သို့ကာစ်ကျဇယားသံ Manhole Grid Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်, ဘားခြစ်သစျပွုပွငျကုန်းနှီး panel ကိုကင် mounting Lock ကို Clamp စွဲစေ Anchor Fastener LOCK သံမဏိ Clip ပေါက်ဖွားလာ Catch အင်တုံ, မျက်နှာဖုံးများ, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်း, လှံတံ ThreadBar WaterStopper ကျောက်ချစခန်း WingNut ချည်ထားသော Formworks, ရေနုတ်မြောင်းအဖုံးကို။ ရေကျဇယားသံ, ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးပိုက်ထုပ်, ကျင်းပခြင်း, ကိုယ်လက်ကျင်းပခြင်းအဖုံးအကြံပေးအဖွဲ့က Man ပစ် manholes, ပိုက်, filter များ, မိလ္လာကန်, ရေ, မိလ္လာ manhole အဖုံး, Mat Raceway ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကို။ ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်အဖုံး, အနား, နှာခေါင်း, မျက်ခုံး-စလစ်လှေကားထစ်အဖုံး panel ကို၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
tool ကိုသိုလှောင်မှုစင်ပေါ် # သံမဏိ Pegboard ချိတ်, မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားသိုလှောင် Tools များ DIY Kit Winnipeg ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်။ယင်း၏စာရင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # Pegboard အပေါ်ဆွဲထားချိတ်ချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်။ ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ တွင်းဖွဲ့စည်းစက်မှုဇုန်, # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာအပေါက်။ ဆွဲထားကရိယာအမှတ်တရ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သည့်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဘက်အရွက်, တုတ်ကျင်းအင်တုံအသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ဘက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်ဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဝင်ပေါက်ဆန်ခါနှင့်အတူ, မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောဆန်ခါဖြီးအပျက်အစီးများခွဲထုတ် box ကိုထောင်ချောက် weir စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း box ကိုကင်, ကွန်ကရစ်ရေအားဖြည့်။ အပြည့်အဝတဝက်, tapered ခေါင်းကိုဝိုင်းပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း။ မြှို့နယ်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ်လျတ်ရေကန်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ သံမဏိမြောင်းအစားထိုး, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, ဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စုတင်သောဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, Block ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းမြက်။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။
လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးပြု, Pantip ဖြစ်ပါတယ်။ အခင်း, ပစ္စည်းများ, မျက်နှာပြင် Coates, epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot, ကြမ်းပြင် epoxy က c E ကိုပြုပြင်သံမဏိ, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, mch dos knack, SCG hOmepro Depot Watsadu, Siam ။ polyurethane, PVC ကော်, ဇီဝဇီဝ, PE မှ PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ခက်ကျောက်စက်မှုကြမ်းပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ မီးဖိုချောင်ဟိုတယ်များ, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic ဆေးသုတ်, ပြုပြင်ခြင်း, ပိတျထားသော crack, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, သတ္တုအမိုးမိုးစာရွက်များ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းသံမဏိ။ အတု, ဒြပ်, အော်ဂဲနစ်, ပြန်လည်အသုံးပြု, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စင်မြင့်စက်တွေ, pallet ဗူးခွံပတ်လည်ရှိရေကူးကန်, ပြားချပ်ချပ် slats, ကြမ်းပြင်ဖျာ, ရော်ဘာခင်း၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ စင်ပေါ်, စာရေးတံပေါ်ကြမ်းပြင်အိမ်သူအိမ်သား။ worm ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလှဆင်မြက်ခင်းလမ်းခင်း။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ကျရှုံးခြင်း, ဝါယာကြိုးကွက်။ Feng Shui, DIY installation ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလှေကားစလစ်, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်။ ပိုင်ဆိုင်အသစ်တစ်ခု drive ကိုဝယ်ကြလော့။ မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆိုင်းငံ့အဆိုပါအများကြီးလေဝင်လေထွက်ကင်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: ရုံးခန်းသောနေရာများ ,. အခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာရေချိုးခန်းကအခန်း, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ဆုံ ,. ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးအပြားခေါက်, အပြင်ပန်းလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်ခွဲခြား slat, ထိန်သိမ်း, တစ်မြို့ရိုးပေါ်မှာမျက်နှာကျက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ utility အလှဆင် awnings, မျက်စိကန်းသောအာရဇ် pergola Fiat slat, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲလေပြေအရင်း။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole www.chancon.co.th (အထူကင်အဖုံးဖို့မြေဖုံးပိုက် Fiber Glass ကို Mat ​​ပိတ်သိမ်း) Checker ပြားမျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးများ။ လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ခြစ်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အလှဆင်အတွက် Root စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံး။ လူကူး, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, ကေ့လှေကား profile များကို pultuded, လှေကားအုံရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်းအဘို့, စံပြမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း nosing နင်းတော်မူမည်။ , တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင် Expanded, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်မျိုးတွင်။ , gritted,minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုး။ , သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး mesh ။ , polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC မှာ, ထူးခြားဆန်းပြားပေ, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, Hot Tinplates Electro Forge ရဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနှစ်ပြီးသော ,. ကြေးဝါကိုသွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်, m2 နှုန်းအလေးချိန် ,.အကွာအတိုင်းအတာ, တရုတ်, GMP လုပ်ဝန်စားပွဲပေါ်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က Approved, အရောင်းအဘို့အသတ်မှတ်ချက်စျေးနှုန်းကက်တလောက် Infosoft ။CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန် Shannon လေဆိပ်
Shannon လေဆိပ်အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး အဆိုပါဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်အတူကြမ်းပြင် Mat စင်္ကြံစောက် footpath ။ လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး ပယ်လက်စသတ်ပိုက်မျက်နှာဖုံး manholes ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်နှင့်ဘိုအဖုံးဖုံးအဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ခြစ်ပြီးဆုံး
1. polypropylene (ထို PP) ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားခြစ်ပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။ PP ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ စင်္, ရေနုတ်မြောင်း, အလင်းအလေးချိန်, သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာအစွမ်းသတ္တိကိုလူကူး။ စက်ရုံတစ်ဝှမ်းရေ, အရိပ်နှင့် Landscaping ကျောက်များနှင့်ထိတွေ့စိုစွတ်သောဒေသများရှိအသုံးပြုမှု, ကျောက်စရစ်မြေတွင်းငါးကြင်းကွန်ဒိုမီနီယံအိမ်ရာအဘို့သင့်တော်
2. ကို ABS ရေကူးရေကန် spa လျတ် Draianage ခြစ် ပုံသွင်းထား သည့်လျတ်ရေကူးကန်ပတျဝနျးကငျြဆန်ခါ။ ကို ABS ပလပ်စတစ်ကင် 2 စံ width ကို 25cm နှင့်အတူပြီးဆုံး။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ သုံးစွဲဖို့နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်ပေါ့ပါး non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအင်အား ‘passes ။ စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် ကားတစ်စီး Chase အဆိုပါ pair တစုံတစျဆငျ့မရှိတစ်ဘဲဥပုံ-shaped ကွေးနဲ့အတူသုံးနိုငျဘယ်မှာခဲ့သည်
3. Hotdip (HDG ။ ) သံအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး သတ္တုသံမဏိခြစ် သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating welding ခြစ်သံမဏိ။ ဆန်ခါသံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာသံမဏိပြားပူ Dip ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။
4. FRP, ဖိုင်ဘာဖန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ကင် / မှိုခြစ်။ “ခြစ် FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုရှိပါတယ်, ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည်အပူသို့မဟုတ်ချေးပါဘူး။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ ဒါမှမဟုတ် 3-5 နှစ်ကအာမခံအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်
5. တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် (Drive ကိုအမြင့် Way ကိုခြစ် drain) ကျဇယားသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းဘေး၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်။
6. Cast ကိုသံအတှကျအဆငျသငျ့ကျဇယားသံပစ်ကျဇယားပိုက် Manhole အဆိုပါဖုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကို frame ကိုအတူဦးထုပ်များပါဝင်သည်
ဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့် 7 FRP Manhole Cover အဖုံး manholes ။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ယခင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိခိုးယူဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်
8. ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated
9. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်မြို့ရိုးအပျဉ်ပြား Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ Hooks ။ တန်တိုင်းရိုး၌အပေါက်စုဆောင်းခြင်း tools တွေဆွဲထားကြ၏။ Pegboard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ # ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်, သံမဏိစင်ပေါ် Pegboard Display ကိုချိတ်စင်ကြိုးကွင်း Store မှာ Tools များ Organizing တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်, # အတွက်အပေါက် , # တွင်းဖွဲ့စည်းသစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်။ ဆွဲထားပစ္စည်းများကိုအဘို့, Tools များ Holder ဖို့ခက်ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့သိမ်းတန်းသည်မြို့ရိုးကိုအသုံးပြုဖို့
10 FRP, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆိုပါဖုံးအဆင့်ဥပမာကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်။ ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်လှေကားထစ်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကချော်။ အစားထိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပလပ်စတစ်ဖျာပလပ်စတစ်စာရွက် Anti-စလစ်ရော်ဘာခင်းလုပ်ကွက်, ရော်ဘာဘန်ပါ, ရေချိုးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာဖုန်မှုန့်, မီးဖိုချောင် non-စလစ်ရော်ဘာရေနုတ်မြောင်းပေါက်တွေရှိပါတယ်။ ပြင်ပနှင့် Indoor နှစ်ဦးစလုံးရော်ဘာကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်ရေးကစားကွင်း, ပန်းခြံများ, စာသင်ကျောင်းများ, gyms,
11. HDG / သံမဏိခြစ် Anchor ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ ကလစ်ချုပ်ကိုင်ဆန်ခါပန်းကန်သံမဏိ, သံမဏိ / သော့ခတ် device ကို။ သံချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဇင့်ချထားတဲ့သံမဏိအဆိုပါဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအများစုဟာသံမဏိဆန်ခါတစ်ဖိုင်ဘာဖန်သို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်ပူးတွဲအသုံးပြုသည်သော့ခတ်။ ပုဂ္ဂလိကသော့ခတ်အောက်ကအလွှာတစ်ခုသံမဏိကွက်ပူးတွဲများအတွက်သွပ်ချထားတဲ့သံမဏိဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်ကဒေါင်လိုက်ကိုင်ပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူသုံးပါ။ ဖောက်သည်ဆန်ခါ၏တွင်း (Size ကို mesh) နှင့်တစ်ပန်းကန်ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအာကာသရန်ချန်နယ်တစ်ခုစီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
12. Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။ FRP သံမဏိသံပလတ်စတစ်နဲ့ Big Tree Ring ကို / စောင့်တပ် / ခြစ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ်ဖုံး Frame ကပံ့ပိုးမှု ဘောင်ကင်အဆင်သင့်သစ်ပင်၏ခြေရင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အလှဆင်ဘို့တပတ်ရစ် အလွယ်တကူအမြစ်ယူမြေဆီရေလောင်း။ ဒါဟာအစကိုထိပုတ်ပါအမြစ်မှတဆင့်ကားတစ်စီး Chase ကာကွယ်ပေးသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ခွန်အား ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးကင်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးပိုးကောင်များကြမ်းပြင်မြက်ခင်းလမ်းခင်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့အဖြစ်ပြီးဆုံး
13. FRP ဖိုက်ဘာမှန်စိန် Checker ပြား Manhole Cover ခြစ် FZ အဆိုပါရေဆိုးအတွင်းကောင်းစွာပိုက်ပယ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ Glass ကို Fiber Mat ပြီးလေ၏။ FRP Manhole Cover ခြစ် (စိတ်တိုင်းကျဖို့လုပ် ကိုမဆိုအရွယ်အစားအဘို့မှာ) နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအဖုံး manholes, ရေနုတ်မြောင်း, ဖိုင်ဘာဖန်။ 2-3 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းချက်ချင်းပေါ့ပါးအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) အမိန့်မှ cut, သံချေး, အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း, သက်တမ်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ စာရွက်သံမဏိအဖုံးခံရသောဒဏ်ချက်အား trotters အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဘိုမူရင်းသွန်းသံအဖုံးဗားရှင်း
14 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်: Panel ကို slat ကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြားကွယ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola ရိုးကိုခေါက်: လေဝင်လေထွက်ကင်ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard အမှတ်တရ Panel များနေကာ / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေမျက်နှာပြင် Partition ခွဲ Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်ဖွင့်လှစ်။
Form ကိုတွဲချည်ပေါ် 15. FORMWORKS / ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် Dywidag မျဉ်းတစ်လျှောက်လုံးချည်နဲ့လှံတံကိုသံမဏိ၏လည်စည်း (လည်စည်းလှံတံကို) + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန်: စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသည်အမှတ်တရအသုံးပြုကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်ဟာ System လက်သမား Design- အပေါ်သစ်အသုံးပြုဆက်ဆံမှုများ၏အဆောက်အအုံအခြားဆောက်လုပ်ရေး FORMWORKS ။ / Hole Spacing ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်း ပေးသွင်း bracket ကအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ formwork နှင့်အတူသုံးနိုငျကြီးမားသောသံမဏိကျောက်ဆူးပုံစံပြိုင်ပွဲ Tyne, Wing အခွံမာသီးများပါဝင်ပါသည်, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုးရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်ခြောက်, အဆစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရူ့, အမြစ်, နွေဦးညှပ်, သပ်ညှပ်, Poly ကန်တော့ချွန်နဲ့သံမဏိ girder ၏ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်းGrating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | ကလေးစစ်သားတဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု, ကုန်သည်, အေးဂျင့်, ဖြန့်ဖြူး။
CHANCON: တိုက်ရိုက်စက်ရုံ Chantilly Connecticut ကနေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီ FRP ခြစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချပါတယ်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဘိုအဖုံးဖုံးပိုက်မိလ္လာစနစ်က
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co. , Ltd, (ရုံးဌာနမှူး, ဆန့်ကျင်ဘက်ဗဟို Rama 2) 199 Soi 21/1 ကူးရာ SMD Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်းထိုင်းဘန်ကောက်ဘန်ကောက်မှာ
#Mobile (ထိုအရောင်း) ။ : 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 သည်ဖက်စ်: 02 451 0786 E-mail ကို၎င်း: Mkt@chancon.co.th
အဆိုပါလိုင်း @: @iCHANCON ပုလိုင်း (ID ဖြစ်ပါတယ်): ICHANCON
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက်: Www.chancon ။ .co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th သည် http: ။ // ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com ။
FaceBook တွင်: Www.facebook.com/GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ဟာ Youtube ကို: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube ။ .com / FRPGratingFiberglass
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconTh ။Manhole အထူးကုရဲ့ပရီမီယံဆန်ခါ | ဖိုင်ဘာဖန်, အဆင်သင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ။ FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ် | optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲဖုန်းများအတွက် Anchoring အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ | ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Curbed အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Scupper | အစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားကျော်ကသင်၏နှာခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်း | ဥသေတ္တာ panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုးချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် bracket ကဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ DIY Kit |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | အတွက် http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – pitting ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် com | လိုင်း @: @iCHANCON / လိုင်း။ (ID): iCHANCON | မိုဘိုင်း ( အရောင်း): 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 ။

============================

Lao (Language)

ຫນ້າກາກອອກຈາກອາຄານຊອງອາຄານ. ຊິ້ນສ່ວນກໍາແພງ | ສ່ວນປະກອບ |

Shanon ຜະລິດແລະຂາຍ Facade Cladding Facade Cladding Masks. ຜະລິດຕະພັນ Perforated Perforated ໂລຫະຂະຫຍາຍຕົວ ພວກເຮົາ innovate ຈາກການຄິດແບບຖາປັດຕະຍະໃນໂລຫະແຜ່ນແລະການອອກແບບໃນພື້ນຜິວທີ່ລຽບເພື່ອສ້າງຄວາມຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດຕັດ, folding, ສ້າງວັດຖຸຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: groove ສຸດອຸປະກອນການ. Aluminium Composite Steel, Aluminium, Steel Stainless Steel, Brass, Copper and others for wall coverings, facade building, panels, ceiling panels ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກທຸກດ້ານກັບທຸກໆອາຄານ. ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີຊຸດທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີທີ່ຖືກຄິດໄລ່, ອ່ອນແອແລະເຫມາະສົມ. ຕົກແຕ່ງຫລາຍຮູບແບບຂອງອາຄານ.

ຄຸນນະສົມບັດຂອງການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ Fa? Ade Cladding & FRP Specification Screen

Facade Mask ມີອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈະເລືອກຈາກ. Fiberglass mesh ພາດສະຕິກ sunshade ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກອະລູມິນຽມຜະສົມ, ສະແຕນເລດ, ທອງເຫລືອງ, ທອງແດງ
2 ຮູບແບບຂອງຕາຂ່າຍ: ປະເພດຕ່າງໆຂອງຮູ (ຮູ / ຮູ). ອະລູມິນຽມ Fiberglass ແມ່ນການອອກແບບຮຽບຮ້ອຍຄລາສສິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່ອງສາມາດ
ປັບແຕ່ງໄດ້ ສໍາລັບເອກະສານຂອງເອກະສານ.

3. ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທັງນໍາໃຊ້ຄຸນນະພາບສູງ. ວັດສະດຸເຟີນີເຈີ, FRP ແລະອາລູມິນຽມທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ

4. ຄວາມຫນາ: ຄວາມຫນາ: 1-13 ມມຫນັກແຫນ້ນ, ຫນາແຫນ້ນ, ບໍ່ແຂງແຮງ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງ, ເພດານແລະຜ້າອັດດັງ
. ຊ້າຍ ການນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານຂອງສີໃນວຽກງານທີ່ປະສົມກັບຢາງແລະງາມເຂົ້າໄປໃນ ຫລືໃຊ້ການສີດໃສ່ແມ່ແບບໃນກໍລະນີທີ່ວັດສະດຸແມ່ນກໍາແພງຫີນ PP ຫຼື aluminium ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງແກ້ວ

6. ຂະຫນາດມາດຕະຖານສໍາລັບແຜ່ນຫນ້າກາກ. ຫມູ່ຄະນະກໍາແພງອາລູມິນຽມມີຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ມີຂະຫນາດ 12x24m ແລະຫນ້າຈໍ FRP ກວມເອົາຂະຫນາດມາດຕະຖານເຖິງ 120x400cm. ພວກເຂົາສາມາດຕັດໄດ້ຕາມຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການ
. ການອອກແບບ, ເຊັ່ນ: ສີ (ສີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງ) ເພື່ອເລືອກເອົາຂະຫນາດຂອງຕາຫນ່າງ (Mesh ຂະຫນາດຕ່າງໆຕ່າງໆ)

ປະເພດແລະຂະຫນາດຂອງກໍາແພງ sunblind ອາຄານອອກດ້ານຫນ້າກາກຊອງການກໍ່ສ້າງ. ລະນຶກແບບປຸແຜ່ນໂລຫະ grooving | ຊຸ້ມ Cladding | Aluminum ຄີມກັນແດດ GRILL ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ. 

1. ອາລູມິນຽມແຜ່ນ perforated ຮ່ອງຫນາ 1.5 ມມ. ເປີດ 20/40/60 mm. 1.2×2.4 ແມັດມາດຕະຖານແຜ່ນລະນຶກແບບປຸ Aluminum Compososite ຊຸ້ມຫນາ 15mm ລາຍ. Hole 20/40 / 60mm. ຂະຫນາດ 1.2×2. 4 M.

3 FRP ມ່ານ grating ແດດລະບາຍຂຸມ 50x50mm ສູງ 13mm ເອກະສານມາດຕະຖານຂອງ 12 x 4 ແມັດ.. FRP Mold Grating 50x50x13mm ຂະຫນາດ |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.2 x 4.0 ແມັດ.

4. Grating FRP ມ່ານແດດລະບາຍຂຸມ 38x38mm ສູງ 13mm ເອກະສານມາດຕະຖານຂອງ 12 x 4 ແມັດ.. FRP Mold Grating 38x38x13mm ຂະຫນາດ |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.2 x 4.0 ແມັດ.

5. Grating FRP ມ່ານແດດລະບາຍຂຸມ 83x83mm 25mm ສູງມາດຕະຖານເອກະສານ 1 x 4 ແມັດ.. FRP Mold Grating ຂະຫນາດ 83x83x25mm |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.0 x 4.0 ແມັດ.

ກະດານໄຂ່ກະຈົກໃສກະຈົກໃສກະຈົກໃສກະຈົກໃສຂະຫນາດ 60×120 ຊິ້ນ 

ວັດສະດຸໂລຫະປະດັບເພັດສໍາຫລັບການຜະສົມຜະຫນັງດ້ານຫນ້າ Idea Ideal ວິທີການເຈາະຮ່ອງຂອງເຫລໍກແຜ່ນເຫຼັ້ມອະລູມິນຽມສໍາຫລັບຜະຫນັງກັ້ນອາຄານ ການອອກແບບແຜ່ນກ່ອງສໍາລັບຫນ້າກາກຂອງການກໍ່ສ້າງ ແສງສະຫວ່າງການກັ່ນຕອງ Partition Partition ผู้ใช้งานควรจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้  

1. Panel(WxL)/ขนาดของแผ่น :โดยมาตรฐานแผ่นมีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร (2.88ตรม.)  

2. Thick/High/ความหนาของแผ่นวัสดุ : ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຫນ້າກາກ, ອຸປະກອນຄວນຈະມີຄວາມຫນາ 1.5 ມມຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.  

3. Hole / Mesh / Hole: ສາມາດອອກແບບຮູບສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກ, ແຕ່ມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມແລະມີລັກສະນະທີ່ເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ຄວນເປັນຮູຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍ  

4. Pitch / Center / Distance between the hole hole: ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມ ວັດແທກຕໍາແຫນ່ງໃນກາງຂຸມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເປີດຫຼາຍ (ບໍລິເວນເປີດ,%)

5. ການ Edge / Margin ຈະ / margin ຂອງການເປີດ: ການຈາກຂອບກັບຂອບ, ສີ່ຂຸມ

6. ປະລິນຍາ / ມຸມຂອງແຕ່ລະຂຸມ ທີ່ຫລາກຫລາຍ. Corner ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມແມ່ນ 90, 60, 45 ອົງສາ

7. folding: ວິທີການເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຮູບທີ່ເລື່ອນລອຍ. ແລະສວຍງາມ

8 ສີ / ການເຄືອບ: ເລືອກສີ. ຫຼືຜິວຫນັງທີ່ເປົ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອຜ້າວັດຖຸດິບ. ຕົວຢ່າງ, ດ້ານແມ່ນ gluminating ອາລູມິນຽມ.

FACADE ຫນ້າກາກຜ້າ, ເພດານ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຮັງໄຂ່ຮົ້ວບວມ:

ບໍລິສັດ Shanton ສ້າງຮູບແບບ. ອະລູມິນຽມຜະສົມ ແລະທຸກປະເພດຂອງໂລຫະ ປ່ຽນຫນ້າປົກຫນ້າດ້ານ FACADE ຂອງທ່ານໃນວຽກອອກແບບ. ສ້າງຫນ້າກາກຫນ້າດິນທີ່ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງທາງຫນ້າ. ຕົກແຕ່ງຜະຫນັງກໍາແພງຜະຫນັງຕົກແຕ່ງ ແຜງເວກເຕີກໍາແພງຫີນ Wall 3D ກໍາແພງກໍາແພງຫີນ 3D ກະດານກໍາແພງຫີນຕົກແຕ່ງກໍາແພງຫີນຕົກແຕ່ງດ້ວຍວັດສະດຸ MDF ສໍາລັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນເຟີນິເຈີຕົກແຕ່ງຕູ້ເຟີນິເຈີ floating ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ ຮ້ານອາຫານແລະການຕົກແຕ່ງບ້ານ, ໂຮງແຮມ, ຄອນໂດແລະອະພາດເມນ, ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຕາຫນ່າງ, ຮົ້ວ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂຸມຮອບ, ຖາດ, ຂຸມຍາວ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ຂີ້ເຫລໍກສະແຕນເລດເຫລໍກຮອບຂຸມຮອບຕາຂ່າຍເຮັດລາຍຕາຂ່າຍລູກໄມ້ PUNCHING STEINLESS STEINLESS STEEL STEEL SHEET ວຽກເຮັດງານທໍາເຮືອນແລະສວນ ການເຮັດວຽກທີ່ມີຮູ FACADE ຂຸມຮູຂຸມຮູຂຸມຮູຂຸມຂົນຮູປະຕູຮົ້ວຍາວຮູຂຸມຫລ່ຽມຮອບຫົກຫລ່ຽມແຜ່ນວັດຖຸດິບແປນແຜ່ນ ແຜ່ນສີດໍາ ແຜ່ນເຫຼັກ ແຜ່ນສັງກະສີ Punching pvc sheet ແຜ່ນເຫຼັກ punch ແຜ່ນສັງລວມ ແຜ່ນພາດສະຕິກ ເຈັດປ້ຽວ ຂຸມບັດສະຫມາດ ແຜ່ນໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເຮັດຮູຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອຂຸມ້ໍາເຜີ້ງໃນວິທີຕ່າງໆ.

ເຄື່ອງປະດັບຍົນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນລົດ, ແຕ່ງລົດໂລກຂອງເດັກນ້ອຍ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ

ການກໍ່ສ້າງ Facade Cladding Sun Screen ທຸກໆຄົນທີ່ຊອກຫາຕາຕະລາງເຫລໍກຂີ້ເຫຍື້ອອາດເບິ່ງຍາກແລະແຂງໃນຮູບຮ່າງ. ທ່ານຮູ້ວ່າທາດເຫຼັກແມ່ນຂີ້ຮ້າຍ, ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ການກ້າວຫນ້ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າທາດເຫຼັກແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ພຽງແຕ່ຈິນຕະນາການຈິນຕະນາການຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນ …. ເອົາຜ້ານ້ໍາຕານຂີ້ເຫຍື້ອໄປໃສ່ຫນ້າກາກ. ແຜ່ນຮອງສາມາດໃສ່ພັບໄດ້ໃນເວລາເລື່ອນລົງ. ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮົ່ມ. ກັບພາຍໃນຂອງອາຄານເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອຢູ່ໃນອາຄານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກັບ grated ທາດເຫຼັກຮູບແບບຂອງທ່ານ. ຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານຕ່າງໆເບິ່ງຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ. ແລະຍັງໃຊ້ບ່ອນລະຄັງແດດອື່ນອີກ, ຂຸມເຈາະຫຼືແຜ່ນເຈາະຂີ້ເຫຍື້ອ. ຜົນຂອງແຜ່ນເຫລໍກທີ່ຈະເຈາະຮູຕາມຮູບແບບເສພາະເຊັ່ນຮູຂຸມສາມາດຂະຫນາດຫລຸມສີ່ຫລ່ຽມ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມ ແລະມຸມຂອງຂຸມເຈາະດັ່ງກ່າວ, ເຊັ່ນເຂົ້າຫຼືເຂົ້າທໍ່ຫຼືອຸປະກອນພາຍໃນທໍ່ເຢັນ. ການອອກແບບແມ່ນເຟີນີເຈີ. ພາບສະແດງຫລືແຜ່ນປ້າຍ, ຊັ້ນວາງ, ຊັ້ນວາງຫຼືລາງ. ຮົ້ວກໍາແພງ ເຫມາະສໍາລັບເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ອະລູມິນຽມຜະສົມ ອຸປະກອນການຄລາສສິກບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານໄປ, ມີຫຼາຍດັ່ງນັ້ນກໍ່ແມ່ນແທ້. ATI ເປັນແຜ່ນບໍ່ຫຼາຍປານໃດຂອງທົ່ງພຽງເຫລົ່ານີ້ dormant ເຮົາຕາຍໃນສາຍຕາຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນເອກະລັກສ້າງສັນຂອງວັດສະດຸນີ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງວຽກງານໃນທໍາມະຊາດ. # ຮູບແບບ, ຂຸມດີໃຈຫລາຍ #, #, ຫຼືສ້າງ 3-D. ມັນສາມາດຕອບສະຫນອງບັນຫາການອອກແບບຕ່າງໆ. Architect or designer ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ຈະຄິດ. ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ … ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້.

PP / FRP ແຜງກໍາແພງເພດານເປີດ

ກະດານເພດານ Chancon ແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸໃຍສັງເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະ Poly Propylene plastics ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ໂດຍການປະສົມໃສ່ເມັດສີໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຊິ້ນວຽກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄືອບດ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ງາມເຂົ້າໄປໃນແມ່ແບບ (Mold Grating) ລູກຄ້າສາມາດເລືອກສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫມາະສໍາລັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຂອງອາຄານແຕ່ລະຄົນ. Available ທັງສອງຮຽບຮ້ອຍ ແລະມຸມສາກ ນອກເຫນືອໄປຈາກຂະຫນາດແລະສີ. ພວກເຮົາສະແຫວງຫາສະຖາປະນິກເພື່ອອະທິບາຍ. ເລືອກອອກແບບແລະດັດແປງເພື່ອສ້າງຄວາມຫລູຫລາໃນອາຄານ.

ອາຄານໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ CELL CELLING (ເພດານອາລູມິນຽມ) ເປັນເພດານ. ພາຍໃນອາຄານ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການສ້າງຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ສວຍງາມຫຼັງຈາກນັ້ນ. ນີ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ອຍ່າງຮາບລື່ນ. ພາຍໃນອາຄານໃຫ້ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຕົາອົບຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ທັງຫມົດຢ່າງສົມບູນເພື່ອສ້າງ. ສວຍງາມ, ສະຫງ່າງາມ, ທັງຫມົດ views. ຮູ້ສຶກວ່າເຂັ້ມແຂງໃນທຸກຊ່ອງ. ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງເປັນມິຕິ. ເພດານເພດານແມ່ນເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ຄຸນນະສົມບັດພິເສດແມ່ນງ່າຍດາຍຖອນການຕິດຕັ້ງ. ສາມາດຕົກແຕ່ງໄດ້ດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ມີລ້າງ, ບໍ່ມີຝຸ່ນ, ສະອາດແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ໄປຫາຜົນກະທົບພິເສດອື່ນໆ. ເຫມາະສໍາຫລັບຫ້ອງພັກ, ສະລອຍນ້ໍາ, ສູນການຄ້າ, ສະແດງ, ສະຖານີລົດເມ, ຫ້ອງສະແດງ, ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

Sun Screen Shade Sunscreen | Weatherboard | ສີ Trellis Shade
ຕາບອດ, sunshades, blinds, rails, blinds, blinds, woods, blinds. ໂດຍບໍ່ມີການສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສຫນາເກີນໄປ. ການນໍາໃຊ້ປະເພດສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງການປົກປ້ອງ sunscreen translucent. ມັນສ້າງບັນຍາກາດທີ່ສະບາຍແລະສະດວກສະບາຍສໍາລັບເຮືອນຫຼືຫ້ອງການຂອງທ່ານ. ມັນສາມາດຖືກແບ່ງອອກເປັນເຂດຫຼືການນໍາໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ແລະການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂົງເຂດດຽວກັນແມ່ນທົນທານ, ບໍ່ແມ່ນການກັດກ່ອນແລະບໍ່ແມ່ນແບບດ່ຽວ, ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລໍກ, ແຜ່ນໂລຫະຫລືມຸງກະເບື້ອງ. ຮູ້ສຶກຄືກັບສີໃຫມ່ສະເຫມີ. ແລະມີຄຸນສົມບັດຂີ້ຝຸ່ນ. ຢ່າກັງວົນ ມັນເຮັດໃຫ້ມັນສະອາດງ່າຍ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ສະບູທີ່ສະອາດດ້ວຍຜ້າສະອາດເພື່ອເຊັດ. sunscreen ຂອງທ່ານຈະມີຄວາມສົດຊື່ນຄືເກົ່າ. ບໍ່ວ່າມັນຈະຖືກຕັ້ງຢູ່ນອກເຮືອນ, ເຊັ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ, ເຮືອນຄົວຫຼືສວນຂອງເຮືອນຫຼືເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນຍັງສວຍງາມອີກດ້ວຍ.

“ຕຶກອາຄານ” ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສົມບູນຂອງເຮືອນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການຕິດຕັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງແສງຕາເວັນ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຍັງເລືອກທີ່ຈະຕິດຕັ້ງມັນສໍາລັບຄວາມງາມເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະຕູຮົ້ວຂອງມື້ນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກຮູບແບບຕ່າງໆແລະອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບ້ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜ້າໃບບັງແດດຈະໃຫ້ທ່ານປະໂຫຍດໃນການໃຊ້. ຮູບແບບຂອງທຽນຫີນແມ່ນເຫມາະສົມ. ກັບເຮືອນດີ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນເບິ່ງສວຍງາມ. ເບິ່ງມັນຈາກໄກ. ປະຕູຮົ້ວໂລຫະຖືກອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຈະປິດຢ່າງແຂງແຮງ. ຝາຜະຫນັງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບຝາປິດປິດທັງສອງດ້ານ, ການໄຫຼອອກອາກາດທີ່ສະດວກກວ່າ. ຫ້ອງຈະຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ. New Canopy Design Roof ຖ້າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຕ້ອງແຫ້ງຫມົດ. ຄວນຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສແຕ່ສາມາດປົກຄຸມແສງແດດໄດ້.

ຮູບຮ່າງຂອງມຸງຜ້າປູໂຕະນອກຈາກງາມ. ຮູບແບບຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມໃນເຮືອນ. ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນເຢັນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບປະຕູເຮືອນແບບປະຈຸບັນແລະປະຕູແກ້ວເພື່ອເນັ້ນຫນັກໃສ່. Airiness ມຸມແຕ່ລະໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາບ່ອນມີແດດ. ແລະຝົນບໍ່ແມ່ນຄືກັນ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເລືອກຮູບແບບຜ້າໃບ. ຕັດສິນໃຈເຮັດຫຼືຕິດຕັ້ງ 1. ຕົບແຕ່ງຫນ້າໂຄ້ງໃບຫນ້າໂຄ້ງໃບຫນ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍໂລ້ມຸງຮ່ວມກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂລ້ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ curvature. ແຕ່ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ. ສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເບິ່ງງາມແລະມີສີສັນທີ່ຈັບຕາ. ກຸນແຈສາມາດຖືກຕັດອອກເປັນໂຄ້ງ. ຕຶກເບັດນີ້ເຫມາະກັບ Modern Luxury 2 ບ້ານ. ແບບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນໃຊ້ໃນແບບຂອງແບບຄລາສສິກແລະແບບປະສົມປະສານກັບມຸງກັບອີກຂ້າງຫນຶ່ງທີ່ສູງກວ່າເບື້ອງອື່ນໆ. ເພື່ອຈະສາມາດປົກປ້ອງແລະຝົນຝົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການອອກແບບຈະໃຊ້ກອບເຫຼັກເພື່ອຮັບທຽນ. ຫຼືເພດານຢຸດ hanging ຈາກເພດານຂອງເຮືອນ.
ປະຕູຮົ້ວໂລຫະຖືກອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຈະປິດຢ່າງແຂງແຮງ. ຝາຜະຫນັງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບຝາປິດປິດທັງສອງດ້ານ, ການໄຫຼອອກອາກາດທີ່ສະດວກກວ່າ. ຫ້ອງຈະຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ. New Canopy Design Roof ຖ້າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຕ້ອງແຫ້ງຫມົດ. ໂທຫາແຂກທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຕົນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ຢູ່ອາຄານເພື່ອບອກເລື່ອງເລື່ອງທຸລະກິດທີ່ງ່າຍດາຍ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອພັດທະນາຫົວຂໍ້ອອກແບບ. ແລະການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານທີ່ມີຫນ້າດິນເປັນຂອງທ່ານ.

ຮົ້ວຮາງ bulkhead ການແບ່ງປັນ ຮົ້ວ FRP, ສີ Partition ຈໍທົ່ວໄປ.

ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາສະເຫນີເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຮືອນຫຼືຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮືອນຂອງທ່ານ. ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາຄວາມງາມທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກດຽວກັນກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້. ດັ່ງນັ້ນມີຜະລິດຕະພັນຢູ່. curtain wall curtain ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນສວຍງາມ. ການອອກແບບໃຫມ່ແມ່ນເປັນເອກະລັກ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ກໍ່ສ້າງອິດສະຫຼະເຮັດວຽກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງໃນສວນຫຼືເຮືອນເພື່ອເພີ່ມສີໃຫ້ແກ່ເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມ.

trellises Pergola, ການແບ່ງປັນອອກແບບ slatted ຜ້າມ່ານ, Mini Curtains ຮູ້ບຸນຄຸນອອກແບບ.

ມັນແມ່ນການເຮັດສວນອື່ນອີກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້. ຫຼືຕິດຕັ້ງເປັນພາທິຊັນ. ຫຼືເຮັດໃຫ້ການຕົກແຕ່ງສວນ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງທີ່ລອຍຢູ່ໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃນສວນເຊັ່ນກັນ. ຢ່າກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາການກີດກັ້ນເຊັ່ນ: ໄມ້ແກະສະຫລັກໄມ້ເຊັ່ນກັນ. ມີຫຼາຍລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຍດໄດ້. ຕາຂ່າຍພາດສະຕິກຫລືເສັ້ນໃຍສັງເຄາະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍຢ່າງ. ຮູບແບບແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສະຫງ່າງາມ, ການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Ivy curtain Shanton ຂອງ battens ໄມ້ ຜະລິດຈາກຄຸນນະພາບສູງ FRP vinyl. ວັດສະດຸທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນປະເທດໄທບໍ່ໄດ້ແຕກຫັກ, ບິດ, ບິດຫລືບິດສີ, ບໍ່ລາກ, ເຖິງແມ່ນມີແສງແດດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເນື່ອງຈາກການປະສົມສີພິເສດໃສ່ອຸປະກອນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂະບວນການຜະລິດ ບໍ່ມີອາການໃຄ່ບວມຍ້ອນຝົນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຢ່າເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາຫລືຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການ. ຄຸນນະພາບຂອງ FRP vinyl ແມ່ນດີຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງແມ່ນທັນສະໄຫມ. ຜ່ານການປະດິດສ້າງແລະການພັດທະນາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍແລະສະດວກກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ເຮັດໄດ້ດີ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ screws ເພື່ອເບິ່ງ. ບໍ່ມີເວລາເກັບຮັກສາສີຫລືສີ.
ການໂຈມຕີຂອງ Shanton ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮວບຮວມ, ຮວບຮວມ, ບ່ອນແດດ, ສິ່ງກີດຂວາງພື້ນທີ່, ຫຼືຮົ້ວເທິງຝາ. ມັນກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 100 ຮູບແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທຸກໆຢ່າງ. ທັນສະໄຫມ, ປະຈຸບັນ, ປະຈຸບັນ, ຫຼືທໍາມະຊາດ.

ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍໄມ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນແສງຕາເວັນ, ຝົນ, ລະບາຍອາກາດແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ເຮືອນ. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າໃນຫຼາຍໆຄັ້ງເຄືອຂ່າຍໄມ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຮືອນ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນເບິ່ງສວຍງາມ. ຫນ້າສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະເຮືອນໃນແບບປະຈຸບັນແລະແບບທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ. ຮູບແບບເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະເປີດກວ້າງ. ເປີດກັບລົມແລະແສງສະຫວ່າງ ໃຫ້ພາຍໃນ, ພາຍນອກເຊື່ອມຕໍ່. ເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການໃຊ້ສາຍໄຟແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສ່ວນມຸງຂອງກະດານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນແຜງອອກແບບ. ລວມທັງເຟີນີເຈີສວນເຊັ່ນ: ຮົ້ວໄມ້, laths, slats ໄມ້, ຕຶກອາຄານໄມ້, ທັງຫມົດທີ່ຢູ່ນອກອາຄານ, ແລະສະພາບອາກາດຮ້ອນແລະຮ້ອນສໍາລັບໄລຍະເວລາດົນນານ. ໄມ້ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາຂອງການຂັດ, curling, ໂງ່, ປອກເປືອກແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກິນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ມັນມີຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍ. ແລະເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ. ມັນເປັນອາການເຈັບປວດ. ສໍາລັບອາຍຸນີ້. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເວລາ

ຕາຕະລາງ Patent PP Grating ແລະ FRP Grills Patent Panels
Wall ຫມູ່ຄະນະ Partition ເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງໂຮງແຮມເຮືອນ. The Wall Partitions ຝາສໍາເລັດທີ່ມີຄວາມທົນທານບໍ່ແພງຫີນທີ່ມີຊີມັງ. Wall ແມ່ນກໍາແພງທີ່ແຍກຫ້ອງຈາກຝາທີ່ມີຊີມັງໄດ້. ກໍາແພງໄດ້ຖືກເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມີສີມ້ານໂດຍຊື່. ໂຄງປະກອບການພາຍໃນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫຼືອາລູມິນຽມ, ແລະເສັ້ນໄຍພືດອື່ນໆຫຼືຫີນກາວເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາ. ການເສີມສາມາດໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃນພາຍຫລັງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນໃຫມ່ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນ beams ກັບກໍາແພງຫີນເປັນການຍາກທີ່ຊີມັງຫຼື masonry. Wall ແລະບໍ່ຄວນຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍກ່ວາ 50 ກິໂລຕໍ່ແມັດມົນທົນ. ຫມູ່ຄະນະກໍາແພງຮົ່ມຫ້ອງດວງອາທິດ. ຊອຟແວສິດທິບັດຂອງບໍລິສັດ Lincoln Patent PP Grating ແລະ FRP GRILL Trellis SlatBlind Partition Splash / Weatherboard.

ສ່ວນກໍາແພງທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຫ້ອງນ້ໍາ, ຫ້ອງລ້າງ, ຫ້ອງເຫລົ້າຫຼືຫ້ອງຄວາມຮ້ອນສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຝາໄຟບໍ່ຄ່ອຍທົນທານຕໍ່ນ້ໍາແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຝາຫຼືເຊື້ອເຫັດສະກັດກັ້ນໄດ້ງ່າຍ. ຍົກເວັ້ນສໍາລັບກະດານກໍາແພງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Chanel. ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸນ້ໍາ, ບໍ່ມີຮາກ, ຫຼັກຖານສະແດງ, ທົນທານຕໍ່ກັບແສງຕາເວັນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ໂລຫະແລະສານເຄມີ. ປອດໄພສໍາລັບສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍຕໍ່ການສ້ອມແປງ ສາມາດຖືກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ. ລົມຈາກທະເລບໍ່ສາມາດຖືກກັດກ່ອນ.

ກໍາແພງຫີນແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ອງກໍາແພງຫີນແສງສະຫວ່າງ. ມັນແມ່ນກໍາແພງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ຝາໄຟແມ່ນກໍາແພງທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຫ້ອງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບກໍາແພງທີ່ມີຊີມັງ. ແຕ່ກໍາແພງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຕາມຊື່. ໂຄງປະກອບພາຍໃນແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືໄມ້ອື່ນໆແລະແຜ່ນໃຍຫຼືແຜ່ນ gypsum ແມ່ນກວມເອົາ. ສາມາດເພີ່ມພາຍໃນໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບລັອກຫ້ອງໃຫມ່. ແລະບໍ່ນໍາໃຊ້ຄວາມສະດວກສະບາຍເຊັ່ນກໍາແພງຫນັກເຊັ່ນ: ຊີມັງຫຼືຝາ. ແລະຝານ້ໍາຫນັກຄວນນ້ໍາຫນັກບໍ່ເກີນ 50 ກຼາມຕໍ່ຕາແມັດ.

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຄັດເລືອກວັດຖຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ທຽນ Hinged Wall Cladding (Patent Grilles Patented Patent Grill) 
ຄຸນະພາບຂອງວັດສະດຸຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການເລືອກທຽນ. ອ້ອມຮົ້ວໄວ້ເພື່ອກໍາແພງ Panel ປະມານໃນແຕ່ລະຫຼຸດລົງໂດຍອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ used. ຈະມີຜົນຕໍ່ຊີວິດ (ຊີວິດ ແບບຂອງບຸກຄົນ ຄຸນນະສົມບັດ Soundproofing ສີງາມ ຮູບຮ່າງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ Opacity / a ຕົວຢ່າງໂປ່ງໃສ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຂອງ awnings, ເຕັມໄປດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະ (ໂລຫະແຜ່ນ), ຜ້າໃບບັງແດດ, ກະເບື້ອງຫລັງຄາມຸງຫລັງຄາ (Asbestos Sheet), awning Polycarbonate (Polycarbonate) ຂໍ້ເສຍຄືບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງຜ່ານ. Can ສຽງຮົບກວນເມື່ອຝົນຕົກ ອາກາດບໍ່ໄຫຼ ຮ້ອນເນື່ອງຈາກວ່າແຂງປິດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະຫຼັບກັບ rack ກໍາແພງ, awning outline ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສນວນຈາກແສງຕາເວັນ. ແລະແສງຕາເວັນພາຍໃຕ້ມຸງ. Windy ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກເຢັນບໍ່ເຢັນ. ມີສຽງຝົນຕົກຫນັກຫຼຸດລົງສຸດມຸງໄດ້ awning ສີມ້ານໄດ້. ແລະບໍ່ມີສຽງຈາກອຸປະກອນທີ່ຂະຫຍາຍເວລາຮ້ອນ.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນການສັງເຄາະທົ່ວໄປນໍາໃຊ້ເພື່ອຫນ້າກາກຜະຫນັງອາຄານ curtain ໄດ້.ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ 
ເສັ້ນໃຍຊີມັງ ອຸປະກອນການແມ່ນປະສົມຂອງ Portland ຊີມັງ, ດິນຊາຍ, ນ້ໍາແລະອອກ cellulose, ໄຟເບີຊີເມນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate ຮົ້ວ, trellises, trellises, awnings, ແນງເພດານແລະສົມບູນຂຶ້ນ Sun
Plast ໄມ້ຫຼືໄມ້ພລາສຕິກປະກອບ ອຸປະກອນການແມ່ນ HDPE ຢາງ. , LDPE, PVC, PP, ABSPLA ແລະເຍື່ອແລະ lath plaster Woods ມັກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate scene ອອກເປັນ. ເພດານຕົກແຕ່ງຫຼືກໍາແພງ
vinyl ເປັນປະເພດພິເສດຂອງຖົງຢາງ. ການລວມກັນຂອງ uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) ແລະທີ່ດີທີ່ສຸດປະສົມຂອງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມເຕີມທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (Stabilizer Complex), ເປັນສານເສບຕິດເພີ່ມການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບ (ຜົນກະທົບການດັດແປງ), ແຖມທົນທານຕໍ່ກັບແສງຕາເວັນ. radiation (UV Stabilizer)
ຜະຫນັງ ໄມ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຫມາະສໍາລັບກໍາແພງໄມ້ເຄືອບແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ແສງແດດເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍາແພງຫນັກຫຼືໄມ້. ການສັກຢາຮຸກຮານທີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜະຫນັງໄມ້ຢາງພາລາແລະໄມ້ຢາງພາລາເຮັດໃຫ້ກໍາແພງຫີນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປົນຊິ້ນໄມ້ທີ່ມີສານເຄມີແລະກົດດັນໃຫ້ພວກເຂົາ. ການປົກປ້ອງຄວາມໃກ້ຊິດແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ມັນອາດຈະເປັນຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ງ່າຍດາຍ
ກະດານຫີນກາວ ແມ່ນດິນຂາວ, ເຊິ່ງໄຟໄຫມ້ຜ່ານຂະບວນການແລະໄດ້ຮັບການ felted. ແລະກະດາດຫນຽວທັງສອງດ້ານຂອງຂະຫນາດຂອງໄມ້ບັນທັດແລະທາງເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນຄະນະກໍາມະການ gypsum ທໍາມະດາ. ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ, ທົນໄຟທີ່ສະຫວ່າງ gypsum. ມັນສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນ 1-3 ຊົ່ວໂມງ, ມັກຈະມີເຮືອນຄົວ, escape fire, ຫຼືເຮືອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄຟ, gypsum, reflection ຄວາມຮ້ອນ. ມັນຈະມີໃບອະລູມິນຽມໃນດ້ານຫລັງ. ເຫມາະສົມສໍາລັບຝາບ່ອນມີແດດ. ຫຼືຕ້ອງການຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານ ກະເບື້ອງລຽບ
ກະເບື້ອງແພງອ່ອນ ໃຊ້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ແດດແລະຝົນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອາການຊັອກ. ໂດຍໂລ້ລຽບຄ້າຍຄືໄມ້ອັດ. ແລະສາມາດໃຫ້ໄດ້
CELLOCRETE ກໍາແພງ CELLOCRETE (ເອກະສານ Cellocrete) ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບກໍາແພງຫີນກາວ.ຜະລິດຈາກເສັ້ນໃຍໄມ້ອ່ອນທີ່ປະສົມກັບຊີມັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບີບອັດ. ພື້ນຜິວຖືກອອກແບບມາຢ່າງສວຍງາມ, ເຄິ່ງທໍາມະຊາດບໍ່ກິນ, ພວກມັນຍັງປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນແລະສຽງທີ່ດີ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລັບມືຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນໄມ້ທົ່ວໄປ. ສາມາດທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ. ປະໂຫຍດຂອງກໍາແພງແສງສະຫວ່າງ, ຝາອັດປາກມົດອາກາດ, ຫນ້າກາກກໍ່ສ້າງ, ກໍາແພງມຸງ, ກໍາແພງຂີ້ເຫຍື້ອ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ

ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ສາມາດ dismantled ຫຼື repaired ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. A ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນເປັນນອກເຫນືອໄປຈາກເຮືອນໂດຍບໍ່ມີການ crossbar ໄດ້. ຫຼື brick ໃຫມ່ຈະ tricky. ເນື່ອງຈາກວ່າຝານ້ໍາຫນັກເບົາສາມາດກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງພື້ນເຮືອນ, ມັນເປັນທີ່ດີເລີດສໍາລັບເຮືອນທີ່ມີກໍາແພງຫຼືຝາທີ່ຈໍາກັດໃນການຕື່ມຫ້ອງ. ຫລືຄອນໂດມິນຽມທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ງ່າຍໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້. ແລະຝູງເຂົ້າ ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸເລີ່ມຂອງ 4.5 -. 6 ມມສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຊອກຫາຢູ່ໃນແລວເສດຖະກິດຊັ້ນນ້ໍາຫນັກ. ປະຈຸບັນມີນັກອອກແບບທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຄັດເລືອກເປັນເອກະສານຕົ້ນຕໍ. ອົງປະກອບຂອງຫນ້າກາກການກໍ່ສ້າງ, XG ແມ່ນຫນາແລະຫນາຫຼາຍ. ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເບິ່ງຂະຫນາດ. (ຕົວຢ່າງຂອງການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ G1)XS code tear ປີ້ງ resembles ຕາຫນ່າງເພັດ. ສູນຊຸມຊົນ, ຮ້ານກາເຟ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງລະບຽງຫຼຸດລົງ. ສູນ Community sieve ເປັນຈີກ xs ສະບັບພາສາ 61)
ປີ້ງຈີກລະຫັດ S ມີຮູບແບບຕາຫນ່າງ. ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸຈາກ 2.3 -. 3 ມມຊອນແມ່ນ torn ຮູບແບບທີ່ມີຮູບແບບທີ່ສວຍງາມ. Nimrod ຂອງໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຕົກແຕ່ງເຊັ່ນຮ້ານອອກແບບຕິດເພດານ, ຮ້ານກາເຟ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງ rails. sieve ເປັນຈີກສະບັບພາສາຂອງ S6)
** tear Steel ກັບສອງ 4’x8 ຂະຫນາດໃຫຍ່ ‘= 1,220×2,440 mm ແລະ 5’10’ = 1,525×3,050 mm tear ເຫຼັກຕາຫນ່າງປີ້ງ້ໍາຕາທາດເຫຼັກ tear ຍືດທາດເຫຼັກ grill ກະຕັນຍູ stretch ນົກຕາຫນ່າງກັນ. ຄວາມກະຕັນຍູເປັນຫມູ່ຄະນະອ້ອມຮົ້ວໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຜ້າອັດດັງກໍ່ສ້າງອາຄານສະແຕນ perforated ສະແຕນເລດ, ອະລູມິນຽມ tear tear ລົງຈີກ#FacadeBuilding #FacadeDesign #CladdingMetal #CladdingWall #BuildingEnvelope #perforated facade #buildingenclosure #buildingskin #buildingfacade #buildingenvelop #Partition #Expanded #VentilatedCeiling # # ກາກອາຄານອາຄານການຄຸ້ມຄອງຫຸ້ມສ້າງ # # # ແຜ່ນ stencil perforated ແຜ່ນ # Aluminum Composite. far splash Composite # # # ກາກອາຄານອາຄານການຄຸ້ມຄອງຫຸ້ມສ້າງ # # # ໂລຫະອອກແບບໂລຫະ perforated. # Aluminum Composite. ຕົກແຕ່ງ railing # rails ຕົກແຕ່ງ # # # ຕູເຫຼັກ perforated ສວນປະຕູປະຕູ # # # ໂລຫະອອກແບບພືດປະດັບສວນ. ຮູບແບບ #partition # ບັນນາທິການ Partition

ພາທະນາຍຄວາມຂຸມ GFRP-Steel’s-Plastic ປະເພດ PPABS ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ Welded Steel ແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ / Composite ແມ່ນ FIBERGLASS: Casting, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole COVER ແມ່ນ scum ຫນອງ drapes ປິດທໍ່ຝາລະບາຍນ້ໍາຮູຜູ້ຊາຍຫລວງທໍ່ສໍາເລັດຮູບທໍ່ການຮູ້ບຸນຄຸນ / anchoring ອຸປະກອນການແນບໄດ້ Saddle ແກ້ໄຂ Clip ຕາຕະລາງໄດ້. clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel ຮູ້ບຸນຄຸນ / curbed ບາຍ grating ເຄື່ອງມື Scupper / Stair Tread ດັງ / perforated pegboard Shelves Hook Racking Storage DIY ຊຸດ: grating ໃຍແກ້ວ, ເດັກ overflow ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ເຫຼັກສັງກະສີທົນທານຕໍ່ການກັດເຊາະ ຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກຝັງໄວ້ໃນແກນ. ແຜ່ນປິດຝາປິດ, ທໍ່ໃຍສັງເຄາະ, ເຫລໍກຫລໍ່, ສະຫນິມ ຖະຫນົນຍ່າງ ອຸປະກອນສຽງຫ້ອຍ hook pin ບອດ Winnipeg Board ກໍາແພງເຫຼັກ perforated hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ.

ຫນ້າທໍາອິດຂອງ Chancon-GratingThai | >> ບໍລິສັດທໍາອິດສົນ Lincoln – grating ປະເທດໄທບໍລິສັດ
ຕິດຕໍ່ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ || ຕິດຕໍ່ອີເມວກະລຸນາແຜ່ນເສັ້ນຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະສົມບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຕັດການທົດສອບການຕິດຕັ້ງ     A. ຕິດຕໍ່. ພວກເຮົາ: ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ Get Map ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ     B. ລາຄາ, ສະເຫນີລາຄາ: ລາຄາສະເຫນີລາຄາການບິນ     C. ທັງຫມົດເອກະສານຂອງໂຄງການນີ້: ລູກຄ້າ. Application ວິທີການຊື້     D. ມີຄວາມຫມາຍ of Glass Fiber Reinforced Vinyl ້ໍາຢາງ້ໍາຢາງຂອງອາຫານທີ່ Grade ໄດ້ FRP Fiberglass     E. ການບໍລິການ, Grating: ການອອກແບບ, ຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງແລະທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ – ເຄມີ     Sales F. ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຕ້ອງການ: ຖາມ. ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ຈ້າງພະນັກງານຂາຍ 
Gully Grating || ເສັ້ນໃຍສັງກະສີເຫລັກຢູ່ໃນສະລອຍນ້ໍາ. trap
    trash
embedded in rods ກ້ອນຫີນ 1. Polypropylene ຢາງ ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ . ພາດສະຕິກພິເສດ PP     2 ເຫຼັກສະແຕນເລດ. ສໍາຫລັບ
    ທໍ່
ລະບາຍນ້ໍາ 3 FRP FiberGlass Mould Grating Fiberglass drainage grate ກ໊ອກ     ນ້ໍາ
ໃນໂຮງວຽກ 4 ສະລອຍນ້ໍາ ABS Overflow Drainage Grill ສະລອຍນ້ໍາ PVC Overflow ເຕົາ     5 Drive HighWay Drain Grating (Leaf Trapper Side)
    6. ການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຂອບ Gray Paver Frame Frame ກວມເນື້ອແຂນ. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.

Cover Manhole | ກວມເອົາຫນອງປິດກວມເອົາທໍ່ນ້ໍາປະປາ. Cast iron 
    8. Fiberglass FRP Cover Manhole Cover Fiber Channel Fiberglass Resin Cover (Non-rust resistant high-strength steel) 
    8. Cover Ductile Iron Manhole Cover (Round / Square) ປິດ manholes ການປົກຫຸ້ມຂອງ, ທໍ່ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາ 
    9 FRP ເພັດ Top cover (ຕັດພິເສດ ) ຫລວງທໍ່ດີກະຈົກຄອບເສັ້ນໃຍທີ່ຈະຕັດຂະຫນາດຂອງແມງວັນໄດ້. 

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ || ແຜ່ນເຈາະ, ແຈ, eyebrow, ຝາຄອບແຜ່ກະຈົກໄຟເບີກາດ ມືຈັບປະຕູຍຶດ
  10 ໄຂ່ທຽນໄຂ່ຝາຄອບຫນ້າຈໍຝາຄອບກ່ອງຜ້າມ່ານ ການກັ່ນຕອງອາກາດ
  ventilation 11. Ceiling Trellis Shade Grilles Curtain ເພດານ Wall Curtain Wall
ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ Awnings ມ່ານ slatted   12 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves plank ບອດ Winnipeg ກໍາແພງຫີນຂຸມຫ້ອຍເຄື່ອງມືຈັດເກັບຂໍ້ມູນ
  13 FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກປ້ອງປົກຂອບດັງແຜງ cover ຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder ໃຍແກ້ວ
  14 hdg. ການກັ່ນຕອງຂີ້ເຫລໍກ clip lock clutch fastener clip clip ຈັບ grip ຈັບ grip
  ເຕົາ ສະແຕນເລດ / ເຫຼັກສະແຕນເລດ 15. ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟອມ: TieRod / ThreadBar WingNut WaterStopper ເຫຼັກກ້າແຂງແຮງສູງ

# grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully ຮູ້ບຸນຄຸນ Gutter, #Saddle ຄລິບ clamp ລັອກຕົວລັອກ, # ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve, #Leaf ລ່າ Side Highway Scupper ບາຍນ້ໍາ Inlet Curb grating, # sieve ຈັ່ນຈັບ debris, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. # Sgg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel # Panel Stripes ແຕ່ຕູ້ປາ, #Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector # ປົກດັງແລະມຸມດານການປົກຫຸ້ມຂອງ trim ladders ລື່ນ #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ Grating ກອບ # -frame ປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື DIY Kit ,. # ແພງຄະນະກໍາມະເຫຼັກ perforated Billboard Winnipeg hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ, ພື້ນແຜ່ນແລະທາງຍ່າງ.

ບາຍນ້ໍາ grating ຢາງ prefabricated ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ, ອະລູມີນຽມ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ໃຍແກ້ວ, ກວມເອົາຂຸມ cast iron sewers ການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາເລັດ, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, sieve overflow ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ນ້ໍາຂັງ Overflow Drain Grilles, Trash Grill, ຖັງຂະຫຍະ, Sandstone, # ຜະລິດແລະຂາຍກອບຂອບທີ່ຢູ່ທົ່ວຕົ້ນໄມ້. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ, louvers, blinds, grilles, grilles, ກອງແສງ / ອາກາດ / ventilators
GFRP Composite Steel Gully ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດຫນຽວ Iron Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸ Air ໄຫຼ Aluminum ຍ່າງຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal. , Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກບາ, Fastener Clip ລັອກ clamps Saddle ລັອກຂ້ອນຂ້າງຍາວເປັນຫມູ່ຄະນະເຫຼັກ, ປີ້ງ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຊິນທໍ່ຝາເສັ້ນໃຍ, lid ອອກຜູ້ຊາຍ tank ຂຸມມື-Holstein ໄດ້. , ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງການກັ່ນຕອງທໍ່ຂ້າເຊື້ອ, manholes, manhole ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ sewage, ຜ່ານ cap. No ຂຸມມຸມສາກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced lid, ກວມເອົາແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາລະບົບການເກັບລວບລວມສິ່ງເສດເຫຼືອ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ.
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ rod ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ສາຍເຫຼັກ, tearing, ພັບຂຸມ jig, ເຫຼັກຂ້ອນຂ້າງຍາວ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ຕິດຕາມໄກ່ໄດ້. ການລະບາຍ, ຄວາມຜິດພາດພຽງຍ່າງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນ, ຍົກລະດັບອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງ DIY ງ່າຍ. ຕົວເອງ, ໄຟລອຍ, ໄຟຟ້າ, tbb , ກະເບື້ອງເພດານກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນເປັນ, ກໍາແພງຫີນຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງ opaque ໄດ້. ຮົ້ວຫມວດຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ ຜົນປະໂຫຍດຕົກແຕ່ງເພດານເຮືອນຍອດ hinge slat ມ່ານ Fiat cedar breeze pergola, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ອາກາດຫນາວສໍາເລັດໄປລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ສາຍໄຟ, ຫ້ອງ divider, ສູງເກຣດ. ອອກແບບອາຄານທີ່ມີຄ່າຄວນ, ປີ້ງລະບາຍອາກາດໂຈະໂຄງສ້າງເພດານມ່ານ Splashboard / Weatherboard / Slat / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall ,. ສີທົ່ວໄປຄີມກັນແດດ Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ການປົກຫຸ້ມຂອງປະຕິມາກໍາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເພດານສັບມືຖືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ການເຮັດວຽກໃຫມ່, ການອອກແບບ, ໂລ້ເພດານ. ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivyກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວtovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວtovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ

ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກຜ້າອັດດັງ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ພື້ນແຜ່ນ, walkways, pavement ຕີນ, ແລະສວນສາທາລະພະຍາດແລະອື່ນໆ. ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ອົງປະກອບ, F. RP, ທົນທານຕໍ່ກັບ rust, corrosion, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ, ອາຊິດ, ສານເຄມີເປັນດ່າງ, saves ພະລັງງານ. ປວກເຫັດ, ບໍ່ມັກອາການບວມ, ປອດສານພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ retardant ຂອງ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, ສາມາດພິເສດສະຫຍາມ SSG, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາຊີປາຊີຟິກ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, repairing ເຮືອນ, ຫນ້າ laminate. ອິພໍອົກຊີ, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, ພື້ນ epoxy. Polyurethane, PVC, ກາວ, Bio, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກນ, PE ປັບປຸງຮ້ານອາຫານໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນ, ເຮືອນຄົວໂຮງແຮມ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ອຸດສາຫະກໍາພື້ນ. ຊ່ອມຮອຍແຕກຊຶມ, ເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ອຸປະກອນທາງເລືອກ, ເຫຼັກ, ຫີນ, ໄມ້, ປອມ, ສັງເຄາະ, ຢາງ WPC, ຊີວະ. ການລີໄຊເຄີນ, ອຸປະກອນ, ແຜ່ນ, ແຜ່ນ, ຊັ້ນ, ຖັງ, Overflow ສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນປະມານແທ່ນບູຊາ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາເລດ, ພາຖາດ, shelves, ຊັ້ນ, ອາຄານ, block ປູບລັອກ, ແມ່ພະຍາດພື້ນຫຍ້າສໍາເລັດຮູບໄດ້. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui

ກອບການຕໍ່ຕ້ານ Corrosion, Lattice, Rainer Shooter ນ້ໍາ, Trash Rack ໄຂ່ crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ສີຂາວ Polystyrene Crate ໄຂ່ສໍາລັບການກັບມາທາງອາກາດແລະ venting. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສະຖານີອະວະກາດ EggCrate Fluorescent Plasma Grille ໄຟລ້ຽວຫນ້າຈໍການແຜ່ກະຈາຍສື່ມວນຊົນແຜງວົງຈອນ, DIY ສະຫຼຸບຕາຕະລາງອຸປະກອນການສຕິກ Aquarium, HVAC air acrylic return / Double deflection Grid Louver, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ.ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. A ຫ້ອງກະດານໂຄງສ້າງ divider ກໍາແພງຫ້ອງ pit, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ສັດນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຸມ. ຖະຫນົນຫົນທາງປະຕິມາກໍາຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍເກິດ gratings ບາປະສົມ ,.

==========================================================================

Burmese (Language)

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို
ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်အတွက် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ကြက်ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းမြင်ကွင်းဘောင်ကွက်, Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့, filter ကိုနှင့်အတူကြက်ဥသေတ္တာကင်, HVAC လေကြောင်းပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲကင်, ပလတ်စတစ်နဲ့ LED Lighting ပျံ့, Filter ကိုမီဒီယာ Grid ကြက်ဥသေတ္တာရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, DIY ကြက်ဥသေတ္တာ Aquarium ဖုံး, Air ကိုလေဝင်လေထွက်။ ဆန်ခါ panel ကကွာဟချက်အတားအဆီး filter ကို grilling လေဝင်လေထွက်ကြက်ဥသေတ္တာထောက်ပံ့သစ်ကိုဒီဇိုင်း: ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်အဖြူပလပ်စတစ်ဥသေတ္တာ, Air ကို vector acrylic ဇယားကွက် Louver များအတွက်အလင်း Louver ။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် Slat အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေးကွယ် လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့ အလှဆင်အဆောက်အအုံ

လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။

injection 1/2 ပုံသွင်းပါကတစ်ဦးနီးပါးချောမွေ့စွာစဉ်ဆက်မပြတ်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ butted နိုင်ပါတယ်ဒါ x 1/2 “စတုရန်းဆဲလ် eggcrate louver ထူးခြားတဲ့ interlocking အစွန်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်” ထူထပ်သော 1/2 X “။
Nonparabolic ပလပ်စတစ် louvers အများအပြားအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမျက်နှာကျက် applications များဖို့ရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား louvers polystyrene သို့မဟုတ် acrylic ပစ္စည်းများအတွက်ပုံသွင်းနေကြသည်။ အဖြူရောင်ပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေး။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; အပြင်, ဒီ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်မီးသီးများနှင့်လှေငြိမ်အသက်ရှည်တိုးမြှင့်မည်သည့်နီးပါး unobstructed လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ကြက်ဥသေတ္တာ louver ဖျန်းစနစ်များအောက်မှာအသုံးပြုရန် ul ကအတည်ပြုသည်အလင်းရောင်ကရိယာသို့မဟုတ်တောက်ပမျက်နှာကြက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥသေတ္တာထုတ်ကုန်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိရောက်သောအလင်းရောင်ပေးသွားမှာပါသည့်အကျိုးရှိစွာနှင့်ချွေအလင်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး

ကို ABS ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင် တစ်ဦးဇယားကွက်အတိုင်းအတာဖုံးအုပ်တစ်ဦးကစာရွက်။ စင်ကြယ်သောကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, airy တစ်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာအား, အကြမ်းခံ, တန်ဖိုးနဲ့အလှအပမှ install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်အတူခံစားကြရသည်။ အဆောက်အဦသင်္ဘောများ Keep ခေတ်ပြိုင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု format စံပုံစံကိုခေတ်မီအဆောက်အဦးများနှင့်အတူလိုအပ်ချက်များနှင့်ပုံစံမျိုး fit မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်လက်ဝဲသင်္ချိုင်းတစ်ဖြောင့်ဇိမ်ခံ Self-စားသောက်ဆောင်များကို install လုပ်ထားရသိရသည်ခုနှစ်တွင်လည်းမျက်နှာကြက်ကုလားကာမြို့ရိုးကိုအလင်း filter ကိုလေတိုက်တာဝါတိုင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကင်အဖုံးများနှင့်လူမီနီယံကိုသုံးပါသို့ install လုပ်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာကျက်သို့ (ဆဲလ် cell) ။ မိုးလုံလေလုံအာကာသသင်္ချိုင်း ဒီတခုတခုအပေါ်မှာကြော့နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားခေတ်သစ်ကင်အဖုံးကိုအပြင်၌။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် မြင့်မားတာရှည်ခံ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ အခန်းတစ်ခန်းနေရာချထား, ရေကူးရေကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, သက်သေခံပစ္စည်းများကိုဘူတာအရောင်းပြခန်းအဖြစ်တခြားနေရာတွေမှာ GratingThai အလင်းရောင်ပျံ့နဲ့အလင်းပြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်များအတွက်သင့်လျော်သော။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့အရွယ်အစားဖြတ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးချင်းစီသည် panel က။ ကျနော်တို့။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မများနှင့်အားကောင်းများမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ opal အဖြူ styrene ပြားစတော့ရှယ်ယာနှင့်လည်း acrylic သနည်းကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မနှင့်တန်ခိုးကြီးကြသလော ကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားအဝါရောင်မနှင့်တန်ခိုးကြီးကြသလော ကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်စာရွက်မှတက်သယ်။
ကြက်ဥသေတ္တာကင်အများအပြားအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမျက်နှာကျက် applications များဖို့ရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား louvers polystyrene အတွက်ပုံသွင်းနေကြသည်။ အဖြူရောင်ပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေး။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; အပြင်, ဒီ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်မီးသီးများနှင့်လှေငြိမ်အသက်ရှည်တိုးမြှင့်မည်သည့်နီးပါး unobstructed လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ louver ဖျန်းစနစ်များနှင့်အလင်းရောင်မျက်နှာကျက် applications များအောက်တွင်အသုံးပြုရန် ul ကအတည်ပြုသည်။

လျှော့ချ Brightness ကိုနှင့်တောက်ပ, HVAC လေဝင်လေထွက်, လျှပ်စစ်လေထုစီးဆင်းမှုအလှဆင် panel က, ပလတ်စတစ်အလင်းရောင်ပျံ့, Lighting, မျက်နှာကျက် Grid, ဓါတ်လှေကား Panel များ, လက်အောက်တွင်ရေပန်းစနစ်များ, ငါး Tank, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လှောင်အိမ်, POP ကိုပြရန် EggCrate, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့, ဆင်းလှ, ခိုင်မာတဲ့ slat လိုက်ကာကန့်။ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြမ်းတမ်း panel ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော။ မီးခွက်ကနေဖြန့်ကြဲအလင်း / ချောင်းကျွမ်းတယ် LED ။ သို့မဟုတ်အလှဆင်ပြားအဖြစ် slat လိုက်ကာအပြန်အလှန်ဖလှယ် panel ကိုပိတ်ပြီးနောက်ဝါယာကြိုးများနှင့်ပိုက်, လေအေးစက် system ကိုဖုံးကွယ်။ လှပသောလုပ် တစ်ဆန်ခါ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ ဒါဟာအစလေအေးပေးစက်ကနေကောင်းတဲ့လေပြေအောင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်မီးနိုင်။ , အဆင်ပြေဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သော In-အခန်းထဲမှာမီးဖိုချောင်အခန်းကိုကျောင်းကအိမ်သူအိမ်သားအဖြစ်တည်နေရာ, တိုက်ခန်း, ကွန်ဒိုမီနီယံ, ရုံးအဆောက်အအုံများ, ဇိမ်ခံဖို့ကံမကောင်းကိုမရရှိနိုင်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ကုန်စည်ပြပွဲ
grid မျက်နှာကျက်အဓိကဘားနှင့်အလယ်တန်း bar ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ventilating အပေါ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်, နှင့်မီးခွက်၏ fireproof ဆိုအရွယ်အစား, လေအေးပေးစက်၏အသက်ရှူကိရိယာတပ်ထားရတဲ့မီးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အခြားအအလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆဲလ်မျက်နှာကျက်အတွင်းပိုင်းကို install နိုင်ပါတယ်။ grid မျက်နှာကျက်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပပြည်သူ့အဆောက်အဦးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ sapces မီးမောင်းထိုးပြသို့မဟုတ် defining များအတွက်စံပြဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းကြကုန်အံ့။ အလင်းရောင်နှင့်အခြားစနစ်များများအတွက်ပုံစံများ, အရောင်များ, နှင့် configurations ၏အကျယ်ဆုံးရွေးချယ်ရေးနှင့်တကွ, မျက်နှာကျက်လေယာဉ်မှအရောင်နှင့် texture ယူလာဘို့ကြီးသောရှေးခယျြစရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက proproetary ကလစ်ရပ်ဆိုင်းမှု T က? Grid အပေါ်မှီခို structurenot? သငျသညျန့်အသတ်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံခြင်းမှခွင့်ပြုပါတယ်။

Applications ကို: ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Panel ကို။
တစ်ဦးလယ်ယာသို့မဟုတ်နို့ထွက်မှဖူးဖူးဘူးသောသူတို့အဘို့, ဥသေတ္တာလယ်သမားသူတို့စျေးကွက်များသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်ကြက်ဥကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ် box ထဲမှာနေရာချမည်ဟုသောကတ်ထူပြားဇယားကွက်ပြီးနောက်အမည်ရှိနေကြသည်။ အလင်းရောင်လ်တာတွင်, သူတို့ကသွားနိုင်ပါတယ်ရှိရာကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ပျော့ပျောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အစစ်အမှန်လောကရှိ, သင်သည်ထိုသူတို့ “လမ်းလျှောက်” ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာလမ်းဆုံများတွင်အသုံးပြု & သာလူကူးမျဉ်းကြားသူများအတွက်မြင်နိုင်တို့သည်အလင်းမက်ဆေ့ခ်ျများစောင့်ရှောက်ခြင်း, အလင်းအိမ် “Walk မနေပါနဲ့” ငါမြင်ပြီဖြစ်နိုင်သည်။

ကြက်ဥသေတ္တာပျော့အလင်းရင်းမြစ်များအတွက်တန်ဖိုးရှိသောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကို 3D ဇယားကွက်များကဲ့သို့ shaped သူတို့အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ထောင့်အားဖြင့်မတူညီကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် 40 ဒီဂရီကြက်ဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီဖို့ပျော့အလင်း၏ပျံ့နှံ့ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာစာပျံ့ panel ကရန်, ပျော့ပျောင်းအလင်း၏ output ကိုပျံ့နှံ့သည်၎င်း၏ရောင်ခြည်ထောင့် (လေဆာရောင်ခြည်၏တောက်ပစင်တာအစိတ်အပိုင်း) 90 ဒီဂရီမှပိုမိုနီးကပ်စွာပင် ” Tho, 180 ဒီဂရီချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ပြုလုပ်ချင်ကြပါဘူးဘယ်မှာသင့်ရဲ့အစု၏ဒေသများအပေါ်အလင်းယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ယိုဖိတ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ခွင် & စန်းလက်နက်အပေါ် positioned ကြီးမားသောအလံဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်တည်နေရာအလုပ်၏အစာရှောင်ခြင်းကမ္ဘာကြီးကိုဒီလက်တွေ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ, အစာရှောင်ခြင်း & ပူးတွဲရန်လွယ်ကူထည်ဥသေတ္တာ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, ကသေးငယ်နေရာများအတွက်ပျော့အလင်းအိမ်၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာသည်။ အတော်ကြာသေးငယ်ဇယားကွက်ဆဲလ်တွေအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးဥသေတ္တာတစ်ခုသာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသောအများကြီးပိုကြီးတဲ့စပါးကျီတံခါးများသို့မဟုတ်အလံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်လက်မနက်ရှိုင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလံဖန်တီးမယ်လို့အဓိပ္ပါယ်အရိပ်အစွန်းရှိသည်ပါဘူးနေစဉ်, သူတို့မြောက်မြားစွာအလင်းအိမ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်ပေါ့ပေါ့ရောင်စုံနံရံများပေါ်တွင်ထံမှတည်ဆောက်ခြင်းကနေယိုဖိတ်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။

ရရှိလာတဲ့အစွန်ဆုံးကြပိတ်အလွန်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရည်အသွေးကိုတော်တော်များများထူးခြားသောအသုံးပြုမှုခံရမည်နိုင်သည်သလောအနည်းငယ်ကွာနေတဲ့ဘာသာရပ်ကနေအလင်းကိုဝေ့စတင်လျှင်, သင်အလင်းဥသေတ္တာဇယားကွက်ဆဲလ်တွေစတင်အဖြစ်မှိန်ဖို့ပေါ်လာမြင်လိမ့်မည်။ ဘာသာရပ်သပိတ်မှောက်အလင်းပမာဏကိုကန့်သတ်။ သင်ဤအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်ဆီမီးပါဝါလျှော့ချကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ထားတဲ့လျှပ်စစ် dimmer ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သကဲ့သို့, အရောင်အပူချိန်မပြောင်းပါဘူး။ သော့ချက်အဖြစ်နှစ်ခုပျော့သေတ္တာများနှင့်အတူနှငျ့သငျအလွန်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီရောင်ခြည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ပါ။ သငျသညျလညျးဤတဖြည်းဖြည်းပြိုလဲအားသာချက်ယူနိုငျသနညျးဟာ Off အလင်းပြင်းထန်မှုအတွက်သဘာဝကျဆင်းခြင်းသည်ရွေ့လျားနေသောဘာသာရပ်အလင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလာအဖြစ်။ ဒါကဘာသာရပ်တစ်ခုအလင်းအရင်းအမြစ်ချဉ်းကပ်လာသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်မယ်လို့အဖြစ်ထိတွေ့ကျော်ဖြစ်လာထံမှ image ကိုစောင့်ရှောက်။ သင်တစ်ဦးဥသေတ္တာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ output ကိုအချို့ဆုံးရှုံးမှုရှိကွောငျးသတိထားပါ။ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုဆဲလ်၏ကျဉ်းမြောင်းသောပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို 30 ဒီဂရီဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီထက်သေးငယ်ဆဲလ် & လျော့နည်း output ကိုရပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပျော့အလင်းကိုထိန်းချုပ်ထား၏ခက်ခဲတာဝန်အတွက်အသုံးဝင်မှုရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပယ်ချဖို့လည်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ GratingThais မှာမျက်နှာကျက်အလင်းရောင်ပြားကိုရှာပါ။ ကျွန်တော်တို့သည်ကြီးကြပ်မှူး, စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစားအတွက်လုံးဝထုံးစံအရွယ်အစားအရည်အသွေးမြင့်အလင်းရောင်ပြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးရိုးရှင်းတဲ့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာကောက်။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျအရွယ်အစားချင်းစီသည် panel ကိုဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ opal အဖြူ styrene ပြားအဖြစ် acrylic နှင့် polycarbonate ပစ္စည်းအတွက်မူကွဲသိုလှောင်။ ကျနော်တို့ (စံရေကြောင်းနှုန်းထားများအဘို့အဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်) မည်သည့်စာရွက်အရွယ်အစားအထိသယ်ဆောင်။ Styrene အလင်းရောင်ပြားအရှိဆုံး, ချွေပေါ့ပါးနီးပါးမဆိုချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ စံအရွယ်အစားအဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားစံချောင်းအလင်းရောင်လ်တာအများဆုံး Drop-အတွက်မျက်နှာကြက်စနစ်များကို fit ။ ကျနော်တို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောချောနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးလ်တာ, မြေအောက်ခန်း, ရုံးအဆောက်အဦးများ, စာသင်ကျောင်းများ, ကားဂိုဒေါင်နှင့်အပန်းဖြေခန်းအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လူနေအိမ်နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်သင့်အရောင်များမှာသူတို့ကိုပူဇော်လော့။ ကြက်ဥသေတ္တာ louvers / ပျံ့အမြင်အာရုံနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ထိရောက်မှုသည်။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းလှေငြိမ်ဘဝတိုးပွါးခြင်းနှင့်ဆီမီးခွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အနိမ့်သော Operating အပူချိန်အတွက်ရရှိလာတဲ့အခမဲ့လေကြောင်းစောင်ရေများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားတစ်ခု, ချွေပေါ့ပါးနှင့်အခြားနည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။

မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် PP / FRP ပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်။

အဆောက်အဦးများယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာကျက်စကင်အဖုံးလူမီနီယံ (ဆဲလ် cell) ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး, ကြော့ခေတ်မီခြင်းနှင့် quaint ဖန်တီးတံ့သောအဆောက်အဦ။ ဒီအကင်အဖုံး ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်သည် စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ ကင်အဖုံးကိုလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါ။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာကိုဖန်တီးရန်ဒေသများအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ကြော့အားလုံးအမြင်များ တိုင်းရုပ်သံလိုင်းအတွက်ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားရတယ်။ တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်အာကာသလုပ်ပါ။ မျက်နှာကြက်ကင်အလွန်အကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ သည်အခြားနေရာများတွင်အပါအဝင်ရေကူးကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြပွဲ, အရောင်းပြခန်းဘူတာရုံများအတွက်ခရီးသည်အခန်းက။

မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် Chancon ဖိုင်ဘာဖန်ကနေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ် Poly Propylene အထူးအရည်အသွေး, ခိုင်မာတဲ့အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနမူနာသို့တိုက်ရိုက်အရောင်များကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဖွင့်မယ့်အပေါ်ယံပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ template ကို (မှိုခြစ်) တွင်လောင်းဖောက်သည်အရိပ်နဲ့အရောင်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါ။ ရရှိနိုင် နှစ်ဦးစလုံးရင်ပြင် နှင့်စတုဂံ အဆိုပါအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်း ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသူဗိသုကာပညာရှင်ကိုရှာဖွေဖြည့်ဆည်း။ အလှဆင် Choose နှင့်ဇိမ်ခံအဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်အဆင်ပြေအောင်။

GFRP-Steel’s-ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား-PPABS Yüzmeလျှံအပေါက်ဂဟေသံမဏိရဲ့ဘား / ခြစ်နေသည် Composite ဖန်မျှင်ထည်ဖြစ်ပါသည်: Casting, သံ Manhole မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကျဇယား scum ရေကန် drapes / ဆန်ခါပိုက်ထုပ်ပိုက်ရေနုတ်မြောင်းအကြံအဖန်တွေချည်းပိုက်ထုပ်လူကိုအပေါက်ပိတ်ထားသည် ကိရိယာများအဆိုပါကုန်းနှီးသည့်စားပွဲတင် Clip ပီပြင်ပူးတွဲ Anchoring ။ / ဆန်ခါညှပ် Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိ သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး Scupper / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား pegboard Hook စင်ပေါ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း curbed: ဖိုင်ဘာဖန်, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါ။ သံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ ရေတွင်းပိုက် Fiber Glass ကိုကျဇယားချွတ်အစိုင်အခဲအဖုံးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ hardware ချိတ်ဆွဲထားချိတ် pin ကိုပျဉ်ပြား Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။

Chancon-GratingThai ၏ Home Page | >> မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီလင်ကွန်း chat – ထိုင်းကုမ္ပဏီဆန်ခါ
လိုင်းတပ်ဆင်စမ်းသပ်ဖြတ်ဖို့ထုတ်ကုန် features တွေစောင့်ကြည့်ပန်းကန်ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ & ပြန်ကြားရေး || ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်     အေဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို: ဆက်သွယ်ရန် Maps ကိုထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှု     ခစျေးနှုန်း-စျေးနှုန်း: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းစျေးချိုတဲ့လေကြောင်းလိုင်း     C. စီမံကိန်းများအားလုံးသည်အဆိုပါကိုးကားစရာ: Customer များ။ applications ကို ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို     ဃစားနပ်ရိက္ခာ၏ Glass ကို Fiber စစ်ကူဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စေးဟာအဆင့်အတွက် FRP ဖန်မျှင်ထည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို features     အီးအဆိုပါန်ဆောင်မှုများ, ခြစ်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း, ခွန်အားတပ်ဆင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ – ဓာတု     အက်ဖ်ရောင်းဝယ်ရေးအရောင်း Wanted: မေးပါ။ အရောင်း ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်း 

ရေကန်ပတ်လည်မှာဖိုင်ဘာဖန်ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ Gully ခြစ် || သံမဏိ။ အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးအတွက် embedded ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ
    ကျေးရွာအုပ်စုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 1. ပလတ်စတစ် polypropylene ခြစ်။ ထူသောပလပ်စတစ်အဆိုပါ PP အားဖြည့်
    ချထားတဲ့သံမဏိချိတ်ဆက်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ချောသံမဏိဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ 2. ။ ရေကျမ်းပိုဒ်အဘို့ပြွန်
    ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 3 FRP ဖန်မျှင်ထည်မှို။ အပင်များတွင်အထပ် Mat လမ်းကြောင်း
    4. ကို ABS ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အချပ်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC
    5. Drive ကိုအဝေးပြေးလမ်းမခြစ်ကွက်ထောင်ချောက်ဖုန်ယိုစီးမှု, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ (ဘေးထွက်, ထောင်ချောက်ဆင်, အရွက်ဖို့)
    6. စောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်, ဆန်ခါ, frame ကိုဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်မျက်နှာဖုံး Paver ။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။

Manhole Cover || drapes ရေကန် scum ပိုက် Raa ရေဆိုးကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘိုသံအဖုံးကိုနှင်ထုတ် Glass ကိုဖိုင်ဘာပိုက်ထုပ်
    7. FRP Manhole Cover အဖုံးဖုံး manholes, ပိုက်, ဖိုင်ဘာဖန်ပေါင်းစပ်စေး (noncorrosive အခြားရွေးချယ်စရာမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ) 
    သံများအတွက် 8. Cast အဆင်သင့်ကျဇယား Manhole သည့်အဖုံး (က Round ဆကျသှယျရနျ / Square ကိုဒီ) ဦးထုပ်။ မျက်နှာဖုံး manholes ကိုပိတ်ပါ, ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံရေကုသမှုစနစ်ကန့်ပစ် 
    9. FRP စိန်ထိပ်တန်း (အထူးဖြတ်ကိုဖုံးလွှမ်း ) ယင်ကောင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ရေတွင်းပိုက်မျက်နှာဖုံးဖိုင်ဘာဖန်ထုပ်။ 

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ || ဖုံးစလစ်မျက်နှာပြင်။ နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကလစ်ကိုင်ဆောင်သူထိန်သိမ်းသော့ခတ်
  10. ဥသေတ္တာမျက်နှာကျက်မျက်နှာပြင် Panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီး slat ။ လေဝင်လေထွက်လေထု filter ကို
  11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat
  12. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ပေါက်မြို့ရိုးကိုဆွဲထားသိုလှောင်မှု tool ကိုပျဉ်ပြား Hooks
  13. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်
  14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်ခါသံမဏိ။ သံမဏိ / သံမဏိဇင့်ချထားတဲ့, သံချေးခံနိုင်ရည်,
  15 FormWork ဆက်ဆံရေးစနစ်: TieRod / ThreadBar ။ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ WingNut WaterStopper ။ 

ရေကန်ရဲ့အစွန်းန်းကျင်ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိ, ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်ဆန်ခါ # ပြီးစီး # အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်, #Anchoring ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်, # ဇာတ်ကောင်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ။ ပစ္စည်းကိရိယာသော့ခတ်ကလစ်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်း, #Egg သေတ္တာ, # ချွတ် panel က screen ကိုမျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ, #FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ကာကွယ်ပေးသူ #FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုဖုံးလွှမ်း။ gritted ပန်းကန်စာရွက် # နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကလှေကားကိုဖုံးလွှမ်း။ # စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်, မြို့ရိုးအချိတ်ကြိုးကွင်းချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက် perforated သိုလှောင် Tools များ DIY Kit, # ပျဉ်ပျဉ်ပြား Peggy သံမဏိပြားယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်။
GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded ။ , ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ်ဆန့်သံမဏိပြား lock Saddle သော့ခတ်, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ဦးထုပ်ကျဇယားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့လူကိုအပေါက်ကိုလက်နှင့်-Holstein ပိတ်အဖုံး, သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေးကိုနှင်ထုတ်ကုန်။ , အဖုံး, အဖုံး filter ကိုမိလ္လာကန်ပိုက်, manholes, manhole ဖုံးမိလ္လာရေ, ဦးထုပ်နယ်ပယ်။ အစိုင်အခဲစတုဂံအပေါက်, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါ; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ် primer, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway, ခြေလျင်ခင်းများနှင့်ရိုးရာ Park က။ field ဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင် Knack ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, အီးက c ရလွယ်ကူ Pot, epoxy ခင်း။ Polyurethane, PVC, ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic သုတ်ဆေး, အခင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ , အက်ကြောင်းရေစိုခံတာ, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝပြုပြင်။ ပြန်လည်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ယိုစီးမှု, ခေါင်မိုးယိုစီးမှု, အခင်း, ဝတ်ဆင်, သက်ရောက်မှု, တောင်းဆိုမှုကိုန်းကျင်လျတ်မြောင်း။ အဆိုပါယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ
ပလပ်စတစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်သံ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ဖိုင်ဘာဖန်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖုံးကိုသံအဖုံးရဆေိုးချပစ် prefabricated, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါပြီးဆုံး ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ဆန်ခါလျတ်။ စမ်းရေတွင်းရေကူးလျှံယိုစီးမှုကင်, frame ကိုကင်တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, # ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိအနားမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာထောင်ချောက်များ၏ကင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက် slat အလငျး / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက်#Grating အဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ 
GFRP Composite သံမဏိရဲ့ Scupper, Gully ခြစ်ကင်၏ခြံဝင်းသို့ဝင်သည်။သို့ကာစ်ကျဇယားသံ Manhole Grid Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်, ဘားခြစ်သစျပွုပွငျကုန်းနှီး panel ကိုကင် mounting Lock ကို Clamp စွဲစေ Anchor Fastener LOCK သံမဏိ Clip ပေါက်ဖွားလာ Catch အင်တုံ, မျက်နှာဖုံးများ, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်း, လှံတံ ThreadBar WaterStopper ကျောက်ချစခန်း WingNut ချည်ထားသော Formworks, ရေနုတ်မြောင်းအဖုံးကို။ ရေကျဇယားသံ, ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးပိုက်ထုပ်, ကျင်းပခြင်း, ကိုယ်လက်ကျင်းပခြင်းအဖုံးအကြံပေးအဖွဲ့က Man ပစ် manholes, ပိုက်, filter များ, မိလ္လာကန်, ရေ, မိလ္လာ manhole အဖုံး, Mat Raceway ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကို။ ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်အဖုံး, အနား, နှာခေါင်း, မျက်ခုံး-စလစ်လှေကားထစ်အဖုံး panel ကို၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
tool ကိုသိုလှောင်မှုစင်ပေါ် # သံမဏိ Pegboard ချိတ်, မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားသိုလှောင် Tools များ DIY Kit Winnipeg ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်။ယင်း၏စာရင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # Pegboard အပေါ်ဆွဲထားချိတ်ချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်။ ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ တွင်းဖွဲ့စည်းစက်မှုဇုန်, # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာအပေါက်။ ဆွဲထားကရိယာအမှတ်တရ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သည့်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဘက်အရွက်, တုတ်ကျင်းအင်တုံအသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ဘက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်ဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဝင်ပေါက်ဆန်ခါနှင့်အတူ, မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောဆန်ခါဖြီးအပျက်အစီးများခွဲထုတ် box ကိုထောင်ချောက် weir စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း box ကိုကင်, ကွန်ကရစ်ရေအားဖြည့်။ အပြည့်အဝတဝက်, tapered ခေါင်းကိုဝိုင်းပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း။ မြှို့နယ်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ်လျတ်ရေကန်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ သံမဏိမြောင်းအစားထိုး, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, ဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စုတင်သောဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, Block ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းမြက်။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။
လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးပြု, Pantip ဖြစ်ပါတယ်။ အခင်း, ပစ္စည်းများ, မျက်နှာပြင် Coates, epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot, ကြမ်းပြင် epoxy က c E ကိုပြုပြင်သံမဏိ, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, mch dos knack, SCG hOmepro Depot Watsadu, Siam ။ polyurethane, PVC ကော်, ဇီဝဇီဝ, PE မှ PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ခက်ကျောက်စက်မှုကြမ်းပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ မီးဖိုချောင်ဟိုတယ်များ, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic ဆေးသုတ်, ပြုပြင်ခြင်း, ပိတျထားသော crack, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, သတ္တုအမိုးမိုးစာရွက်များ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းသံမဏိ။ အတု, ဒြပ်, အော်ဂဲနစ်, ပြန်လည်အသုံးပြု, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စင်မြင့်စက်တွေ, pallet ဗူးခွံပတ်လည်ရှိရေကူးကန်, ပြားချပ်ချပ် slats, ကြမ်းပြင်ဖျာ, ရော်ဘာခင်း၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ စင်ပေါ်, စာရေးတံပေါ်ကြမ်းပြင်အိမ်သူအိမ်သား။ worm ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလှဆင်မြက်ခင်းလမ်းခင်း။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ကျရှုံးခြင်း, ဝါယာကြိုးကွက်။ Feng Shui, DIY installation ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလှေကားစလစ်, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်။ ပိုင်ဆိုင်အသစ်တစ်ခု drive ကိုဝယ်ကြလော့။ မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆိုင်းငံ့အဆိုပါအများကြီးလေဝင်လေထွက်ကင်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: ရုံးခန်းသောနေရာများ ,. အခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာရေချိုးခန်းကအခန်း, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ဆုံ ,. ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးအပြားခေါက်, အပြင်ပန်းလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်ခွဲခြား slat, ထိန်သိမ်း, တစ်မြို့ရိုးပေါ်မှာမျက်နှာကျက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ utility အလှဆင် awnings, မျက်စိကန်းသောအာရဇ် pergola Fiat slat, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲလေပြေအရင်း။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole www.chancon.co.th (အထူကင်အဖုံးဖို့မြေဖုံးပိုက် Fiber Glass ကို Mat ​​ပိတ်သိမ်း) Checker ပြားမျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးများ။ လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ခြစ်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အလှဆင်အတွက် Root စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံး။ လူကူး, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, ကေ့လှေကား profile များကို pultuded, လှေကားအုံရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်းအဘို့, စံပြမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း nosing နင်းတော်မူမည်။ , တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင် Expanded, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်မျိုးတွင်။ , gritted,minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုး။ , သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး mesh ။ , polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC မှာ, ထူးခြားဆန်းပြားပေ, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, Hot Tinplates Electro Forge ရဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနှစ်ပြီးသော ,. ကြေးဝါကိုသွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်, m2 နှုန်းအလေးချိန် ,.အကွာအတိုင်းအတာ, တရုတ်, GMP လုပ်ဝန်စားပွဲပေါ်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က Approved, အရောင်းအဘို့အသတ်မှတ်ချက်စျေးနှုန်းကက်တလောက် Infosoft ။CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန် Shannon လေဆိပ်
Shannon လေဆိပ်အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး အဆိုပါဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်အတူကြမ်းပြင် Mat စင်္ကြံစောက် footpath ။ လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး ပယ်လက်စသတ်ပိုက်မျက်နှာဖုံး manholes ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်နှင့်ဘိုအဖုံးဖုံးအဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ခြစ်ပြီးဆုံး
1. polypropylene (ထို PP) ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားခြစ်ပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။ PP ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ စင်္, ရေနုတ်မြောင်း, အလင်းအလေးချိန်, သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာအစွမ်းသတ္တိကိုလူကူး။ စက်ရုံတစ်ဝှမ်းရေ, အရိပ်နှင့် Landscaping ကျောက်များနှင့်ထိတွေ့စိုစွတ်သောဒေသများရှိအသုံးပြုမှု, ကျောက်စရစ်မြေတွင်းငါးကြင်းကွန်ဒိုမီနီယံအိမ်ရာအဘို့သင့်တော်
2. ကို ABS ရေကူးရေကန် spa လျတ် Draianage ခြစ် ပုံသွင်းထား သည့်လျတ်ရေကူးကန်ပတျဝနျးကငျြဆန်ခါ။ ကို ABS ပလပ်စတစ်ကင် 2 စံ width ကို 25cm နှင့်အတူပြီးဆုံး။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ သုံးစွဲဖို့နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်ပေါ့ပါး non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအင်အား ‘passes ။ စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် ကားတစ်စီး Chase အဆိုပါ pair တစုံတစျဆငျ့မရှိတစ်ဘဲဥပုံ-shaped ကွေးနဲ့အတူသုံးနိုငျဘယ်မှာခဲ့သည်
3. Hotdip (HDG ။ ) သံအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး သတ္တုသံမဏိခြစ် သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating welding ခြစ်သံမဏိ။ ဆန်ခါသံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာသံမဏိပြားပူ Dip ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။
4. FRP, ဖိုင်ဘာဖန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ကင် / မှိုခြစ်။ “ခြစ် FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုရှိပါတယ်, ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည်အပူသို့မဟုတ်ချေးပါဘူး။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ ဒါမှမဟုတ် 3-5 နှစ်ကအာမခံအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်
5. တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် (Drive ကိုအမြင့် Way ကိုခြစ် drain) ကျဇယားသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းဘေး၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်။
6. Cast ကိုသံအတှကျအဆငျသငျ့ကျဇယားသံပစ်ကျဇယားပိုက် Manhole အဆိုပါဖုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကို frame ကိုအတူဦးထုပ်များပါဝင်သည်
ဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့် 7 FRP Manhole Cover အဖုံး manholes ။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ယခင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိခိုးယူဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်
8. ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated
9. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်မြို့ရိုးအပျဉ်ပြား Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ Hooks ။ တန်တိုင်းရိုး၌အပေါက်စုဆောင်းခြင်း tools တွေဆွဲထားကြ၏။ Pegboard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ # ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်, သံမဏိစင်ပေါ် Pegboard Display ကိုချိတ်စင်ကြိုးကွင်း Store မှာ Tools များ Organizing တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်, # အတွက်အပေါက် , # တွင်းဖွဲ့စည်းသစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်။ ဆွဲထားပစ္စည်းများကိုအဘို့, Tools များ Holder ဖို့ခက်ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့သိမ်းတန်းသည်မြို့ရိုးကိုအသုံးပြုဖို့
10 FRP, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆိုပါဖုံးအဆင့်ဥပမာကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်။ ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်လှေကားထစ်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကချော်။ အစားထိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပလပ်စတစ်ဖျာပလပ်စတစ်စာရွက် Anti-စလစ်ရော်ဘာခင်းလုပ်ကွက်, ရော်ဘာဘန်ပါ, ရေချိုးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာဖုန်မှုန့်, မီးဖိုချောင် non-စလစ်ရော်ဘာရေနုတ်မြောင်းပေါက်တွေရှိပါတယ်။ ပြင်ပနှင့် Indoor နှစ်ဦးစလုံးရော်ဘာကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်ရေးကစားကွင်း, ပန်းခြံများ, စာသင်ကျောင်းများ, gyms,
11. HDG / သံမဏိခြစ် Anchor ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ ကလစ်ချုပ်ကိုင်ဆန်ခါပန်းကန်သံမဏိ, သံမဏိ / သော့ခတ် device ကို။ သံချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဇင့်ချထားတဲ့သံမဏိအဆိုပါဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအများစုဟာသံမဏိဆန်ခါတစ်ဖိုင်ဘာဖန်သို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်ပူးတွဲအသုံးပြုသည်သော့ခတ်။ ပုဂ္ဂလိကသော့ခတ်အောက်ကအလွှာတစ်ခုသံမဏိကွက်ပူးတွဲများအတွက်သွပ်ချထားတဲ့သံမဏိဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်ကဒေါင်လိုက်ကိုင်ပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူသုံးပါ။ ဖောက်သည်ဆန်ခါ၏တွင်း (Size ကို mesh) နှင့်တစ်ပန်းကန်ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအာကာသရန်ချန်နယ်တစ်ခုစီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
12. Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။ FRP သံမဏိသံပလတ်စတစ်နဲ့ Big Tree Ring ကို / စောင့်တပ် / ခြစ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ်ဖုံး Frame ကပံ့ပိုးမှု ဘောင်ကင်အဆင်သင့်သစ်ပင်၏ခြေရင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အလှဆင်ဘို့တပတ်ရစ် အလွယ်တကူအမြစ်ယူမြေဆီရေလောင်း။ ဒါဟာအစကိုထိပုတ်ပါအမြစ်မှတဆင့်ကားတစ်စီး Chase ကာကွယ်ပေးသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ခွန်အား ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးကင်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးပိုးကောင်များကြမ်းပြင်မြက်ခင်းလမ်းခင်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့အဖြစ်ပြီးဆုံး
13. FRP ဖိုက်ဘာမှန်စိန် Checker ပြား Manhole Cover ခြစ် FZ အဆိုပါရေဆိုးအတွင်းကောင်းစွာပိုက်ပယ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ Glass ကို Fiber Mat ပြီးလေ၏။ FRP Manhole Cover ခြစ် (စိတ်တိုင်းကျဖို့လုပ် ကိုမဆိုအရွယ်အစားအဘို့မှာ) နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအဖုံး manholes, ရေနုတ်မြောင်း, ဖိုင်ဘာဖန်။ 2-3 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းချက်ချင်းပေါ့ပါးအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) အမိန့်မှ cut, သံချေး, အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း, သက်တမ်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ စာရွက်သံမဏိအဖုံးခံရသောဒဏ်ချက်အား trotters အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဘိုမူရင်းသွန်းသံအဖုံးဗားရှင်း
14 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်: Panel ကို slat ကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြားကွယ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola ရိုးကိုခေါက်: လေဝင်လေထွက်ကင်ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard အမှတ်တရ Panel များနေကာ / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေမျက်နှာပြင် Partition ခွဲ Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်ဖွင့်လှစ်။
Form ကိုတွဲချည်ပေါ် 15. FORMWORKS / ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် Dywidag မျဉ်းတစ်လျှောက်လုံးချည်နဲ့လှံတံကိုသံမဏိ၏လည်စည်း (လည်စည်းလှံတံကို) + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန်: စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသည်အမှတ်တရအသုံးပြုကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်ဟာ System လက်သမား Design- အပေါ်သစ်အသုံးပြုဆက်ဆံမှုများ၏အဆောက်အအုံအခြားဆောက်လုပ်ရေး FORMWORKS ။ / Hole Spacing ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်း ပေးသွင်း bracket ကအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ formwork နှင့်အတူသုံးနိုငျကြီးမားသောသံမဏိကျောက်ဆူးပုံစံပြိုင်ပွဲ Tyne, Wing အခွံမာသီးများပါဝင်ပါသည်, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုးရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်ခြောက်, အဆစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရူ့, အမြစ်, နွေဦးညှပ်, သပ်ညှပ်, Poly ကန်တော့ချွန်နဲ့သံမဏိ girder ၏ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်း

Grating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | ကလေးစစ်သားတဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု, ကုန်သည်, အေးဂျင့်, ဖြန့်ဖြူး။
CHANCON: တိုက်ရိုက်စက်ရုံ Chantilly Connecticut ကနေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီ FRP ခြစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချပါတယ်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဘိုအဖုံးဖုံးပိုက်မိလ္လာစနစ်က
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co. , Ltd, (ရုံးဌာနမှူး, ဆန့်ကျင်ဘက်ဗဟို Rama 2) 199 Soi 21/1 ကူးရာ SMD Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်းထိုင်းဘန်ကောက်ဘန်ကောက်မှာ
#Mobile (ထိုအရောင်း) ။ : 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 သည်ဖက်စ်: 02 451 0786 E-mail ကို၎င်း: Mkt@chancon.co.th
အဆိုပါလိုင်း @: @iCHANCON ပုလိုင်း (ID ဖြစ်ပါတယ်): ICHANCON
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက်: Www.chancon ။ .co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th သည် http: ။ // ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com ။
FaceBook တွင်: Www.facebook.com/GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ဟာ Youtube ကို: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube ။ .com / FRPGratingFiberglass
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconTh ။Manhole အထူးကုရဲ့ပရီမီယံဆန်ခါ | ဖိုင်ဘာဖန်, အဆင်သင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ။ FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ် | optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲဖုန်းများအတွက် Anchoring အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ | ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Curbed အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Scupper | အစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားကျော်ကသင်၏နှာခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်း | ဥသေတ္တာ panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုးချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် bracket ကဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ DIY Kit |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | အတွက် http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – pitting ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် com | လိုင်း @: @iCHANCON / လိုင်း။ (ID): iCHANCON | မိုဘိုင်း ( အရောင်း): 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 ။